Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียน / สุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์-จิรโชติ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2556
เลขเรียกPL 3509.4 ส44 2556,495.9 ส778ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอาเซียนน่ารู้ : เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป / ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555.
เลขเรียกPL3509.4 ภ487,495.9 ภ487
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร / อุบล เทศทอง
ชื่อผู้แต่งอุบล เทศทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกPL4324 อ732,495.932 อ832ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน / จุม สุนนาง
ชื่อผู้แต่งจุม สุนนาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.ซี.พี.ซัคเซสกรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกPL4325 จ637ภ 2556,495.932 จ74ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามสำหรับผู้เริ่มเรียน = Vietnamese for beginners / ทรงกต ปานเชียงวงศ์
ชื่อผู้แต่งทรงกต ปานเชียงงวศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา, 2556
เลขเรียกP119.32.A8 ท-ภ 2556,495.922 ท42ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร / มนธิรา ราโท.
ชื่อผู้แต่งมนธิรา ราโท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกPL4374 .ม33 2553,495.9228 ม156ภ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา / สำนักงานราชบัณฑิตยสภา text
ชื่อผู้แต่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2559
เลขเรียกPL4185 .ร623 2559,495.91 ส691ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยนี้ดี / เอื้อน แก้วกังวาล
ชื่อผู้แต่งเอื้อน แก้วกังวาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัสพริ้นท์, 2557
เลขเรียกLB2361 อ-ภ 2557,495.91 อ85ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้พูดภาษาจีน / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2552.
เลขเรียกPL1074 ภ65,495.91824 อ44ภ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร = Thai for communication / จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, อัมพร ทองใบ
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555.
เลขเรียกPL4158 จ512,495.918 จ512ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย / นิยะดา เหล่าสุนทร.
ชื่อผู้แต่งนิยะดา เหล่าสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายคำ, 2552.
เลขเรียกPL4158 .น66 2552,495.918 น36ว 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ TOEIC ออกสอบบ่อย 4,000 คำ / ทีมวิชาการ Life Balance
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2561
เลขเรียกPE1128 ศ337 2561,428.0076 ศ337 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์เตรียมสอบโทอิก = TOEIC vocabulary / ประไพ ภูงามเชิง.
ชื่อผู้แต่งประไพ ภูงามเชิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2557.
เลขเรียกPE1449 �335�,428.1 ป334ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นที่ควรรู้ / บรรณาธิการ กนกวรรณ เลาหบูรณกิจ คะตะกิริ,.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPL 522 ศ371 2558,495.6834 ศ375
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนา 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว / จินตนา แพทย์วิบูลย์
ชื่อผู้แต่งจินตนา แพทย์วิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book Caff, 2552
เลขเรียกPE1131 จ483ส 2552,495.1824 จ482ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา