Found: 169  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ ห้องแกรนด...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557.
เลขเรียกHQ1064.T5 ก474 2557,WT100 ว913 2557,613.0438 ก474
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ / ชัชพล ...
ชื่อผู้แต่งชัชพล เกียรติขจรธาดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกGN281 ช356ห 2557,QS4 ช6ห 2557,612 ช112ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ หน่วยที่ 1-7 = มหาวิทยาลัยสุโข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียกHD30.28 ส7อ 2554,658.401 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข = Public health work in the community : หน่วยที่ 8-15 ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกWA546.JT3 ส7ก 2557,614 ส711อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ / ธีรวุฒิ สว่างวารี
ชื่อผู้แต่งธีรวุฒิ สว่างวารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมแม่บ้านทหารบก และ กรมแพทย์ทหารบก, 2557.
เลขเรียกRJ496.C4 ธ649 2557,WS112 ธ6น 2557,649.151 ธ649น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า / ผู้เรียบเรียง สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2557.
เลขเรียกSB113.75 ส7น 2557,634.95 ส869น2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ : เวชศาสตร์การกีฬาทางออร์โธปิดิกส์ โรคและการบาดเจ็บในเด็ก...
ชื่อผู้แต่งวินัย พากเพียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2557.
เลขเรียกRD732.3.C48 ว619 2557,WE 175 ว235น 2557,618.927 ว619น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย :...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา สุชีวะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557.
เลขเรียกTS1892 ก4ค 2557,678.3 ก279ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโตขึ้นอยากเป็นหมอแบบไหน (วะ) / หมอโป้ง เขียน ; Cocon วาดภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งหมอโป้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : springbooks, 2557.
เลขเรียกR 690 อ419ต 2557,W18 ห4ต 2557,610.695 ห177ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาการเด็กน่ารู้ 2014 / เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร, ศิรินุช ชมโท บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกRJ206 ภ922ด 2557,WS115 ภ922ด 2557,649.3 ภ92ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาจืดในเด็ก = Diabetes insipidus in children "From bench to bedside" / สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ
ชื่อผู้แต่งสุขเกษม โฆษิตเศรษฐ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกWK550 ส743 2557,618.9247 ส743ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง / รัชดา เครสซี่
ชื่อผู้แต่งรัชดา เครสซี่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : แขนงวิชาเคมีคลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกRC660 ร331 2557,WK815 ร331 2557,616.462 ร331ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคไตที่พบบ่อยในเด็ก / สุวรรณี วิษณุโยธิน, [สุนีย์ พนมบัวเลิศ]
ชื่อผู้แต่งสุวรรณี วิษณุโยธิน kku-m.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2557.
เลขเรียกRJ476.K5 ส875 2557,WS320 ส875ร 2557,616.61 ส75ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลหะวิทยาของการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน = Metallurgy of hot-dip galvanizing / ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
ชื่อผู้แต่งยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, 2557.
เลขเรียกTS660 ย354,671.73 ย73ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา