Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัด แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / กุณฑีรา บุญเลี้ยง.
ชื่อผู้แต่งกุณฑีรา บุญเลี้ยง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ , 2559.
เลขเรียก495.910712 ก44บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ทักษะภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดเสริมประกอบหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สำลี รักสุทธี.
ชื่อผู้แต่งสำลี รักสุทธี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส217บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนพาสาลาว ชั้นมัดทะยมศึกษา ปีที่ 2 / เรียบเรียงโดย พรมสิริ อุไทวัน, หอมมาลา เพ็ญสีซะนะวัง.
ชื่อผู้แต่งพรมสีริ อุไทวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2559.
เลขเรียก495.9191 พ176บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นมัธยมมศึกษา ปีที่ 5 / เรียบเรียงโดยพอนสิริ สุไทวัน...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งพอนสิริ สุไทวัน.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2559.
เลขเรียก495.9191 พ195บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาลาว ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 / เรียบเรียงโดย สมเหาะ ปันยาอง, สีพรม สุนันทา.
ชื่อผู้แต่งสมเหาะ ปันยาอง.
พิมพลักษณ์[ลาว] : สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ กีฬา, 2559.
เลขเรียก495.9191 ส165บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตร idioms = Very many idioms / อาจารย์เอก
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Double Days, 2559.
เลขเรียกPE1460 อ599,428.24 อ599ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น = English grammar for beginners / พิมพ์พิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ค
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พิศา รัตนดิลก ณ ภูเก็ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPE1112 พ718,425 พ718ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา.
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก495.945 น177ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา