Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / มานพ สอนศิริ.
ชื่อผู้แต่งมานพ สอนศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ , 2559.
เลขเรียก495.910712 ม25ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นฤภร รุจิเรข.
ชื่อผู้แต่งนฤภร รุจิเรข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก495.910712 น91ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรรคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งขัณธ์ชัย อธิเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ , 2559.
เลขเรียก495.910712 ข115ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเขียนเรียนญุี่ปุ่นชั้นต้น / ซาชิโกะ ซาวาดะ...[และคนอื่นๆ] เขียน ; สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์ แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2559.
เลขเรียกPL524 อ 2559,495.68 อ594 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ อ่านออก พูดได้ เหมือนเจ้าของภาษา / คณาจารย์และกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2559
เลขเรียกPL539 ก72,495.68 ก743 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559.
เลขเรียกPE1131 ภ432,428.249591 ภ244ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเก่งอังกฤษด้วยประโยคสุดเจ๋ง = English for 24-hour daily life & emotions / Ha Myung Ok, เขียน ; สุช...
ชื่อผู้แต่งฮา, มยองอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกPE1449 ฮ352,428 ฮ2ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจาะลึกคำศัพท์ HSK ระบบใหม่ / เหยิน จิ่งเหวิน
ชื่อผู้แต่งเหยิน จิ่งเหวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เหยิน เจื่ง เหวิน , 2559
เลขเรียกPL1119 ห47,495.181 ห723จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเตรียมสอบ TOEIC ฉบับสมบูรณ์ / เพ็ญใจ สินเสมอสุข.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญใจ สินเสมอสุข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกPE 1128 พ30ต,428.24076 พ886ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการอุตสาหกรรมการบริการ หน่วยที่ 1-7 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก495.1 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวข้อสอบGAT ภาษาอังกฤษ / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ.
ชื่อผู้แต่งศุภวัฒน์ พุกเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก420.76 ศ723น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา