Found: 88  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สลิลา พันชนะ
ชื่อผู้แต่งสลิลา พันชนะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกPE1065 ส373ส 2559,428.0071 ส373ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส4711ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / อัชชา แสงอัสนีย์.
ชื่อผู้แต่งอัชชา แสงอัสนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก495.910712 อ112ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส4711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส4711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส4711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส4711ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / อัชชา แสงอัสนีย์.
ชื่อผู้แต่งอัชชา แสงอัสนีย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ , 2559.
เลขเรียก495.910712 อ112ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัมนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส47ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วรนารถ วัชราธร.
ชื่อผู้แต่งวรนารถ วัชราธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค , 2559.
เลขเรียก495.910712 ว17ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุระ ดามาพงษ์.
ชื่อผู้แต่งสุระ ดามาพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส47ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2559.
เลขเรียก495.910712 ส215ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา