Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีพื้นบ้านกับการแสดงภาคใต้ / ควน ทวนยก
ชื่อผู้แต่งควน ทวนยก
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557.
เลขเรียกML345.T5 ค178,780.593 ค182ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครศรีธรรมราช มรดกแห่งธรรมชาติและวัฒนธรรม / บรรณาธิการภาพ รังสิต ทองสมัคร์, นาวิน เนาวพงศ์ ; ศิลปกรร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นักงานนครศรีธรรมราช, 2557.
เลขเรียกTR654 น24 2557,779 น117 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน / วิเศษ สุจินพรัหม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557.
เลขเรียกHV6722.T5 พ194,795.38 พ194 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานดนตรีไทย / จรินทร์ เทพสงเคราะห์.
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557.
เลขเรียกM1824.T5 จ4พ 2557,780.9593 จ166พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะ / [รวบรวมเนื้อความพุทธประวัติ พรชัย เจริญดำรงเกียรติ]
ชื่อผู้แต่งพรชัย เจริญดำรงเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2557]
เลขเรียกBQ888.T5 พ231 [2557],726.143 พ231พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย / วสันต์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557.
เลขเรียกGV938 ฟ539,796.334 ฟ445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวาดเส้นพื้นฐาน = Entrance & admission / วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2557
เลขเรียกNC730 ว-ว 2553,741 ว62ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม / สันต์ สุวัจฉราภินันท์, บรรณาธิการ ; [ผ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียกNA9053.S6 ว459 2557,720 ว63ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะเวียดและจาม / อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
ชื่อผู้แต่งอชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557
เลขเรียกN7314 อ3ศ 2557,700.9597 อ119ศ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังใหญ่วัดขนอน / บรรณาธิการ, ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกTR657 ห151,791.53 หข151
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง / เรียบเรียง, หยาดฝน ธัญโชติกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกHV6722.T5 ห354,795.38 ศ816ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบสร้างสรรค์ร่วมสมัย : โครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี 2557 / บรรณาธิการ, อัจฉร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2557.
เลขเรียกNC1003 อ443,745.4 อ443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทเบิลเทนนิส / พรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์
ชื่อผู้แต่งพรหมินทร์ เมธากาญจนศักดิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
เลขเรียกGV1005 พ293ท,796.346 พ293ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่า ล.ลิง / สรณัฐ ไตลังคะ และรัตนพล ชื่นค้า : บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง "ละครลิง" : มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (2557 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกGV1831.M65 ก525 2557,791.32 ม246ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา