Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollege English for the Information Age/ ดำรง อัตตปรีชากุล.
ชื่อผู้แต่งดำรง อัตตปรีชากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546.
เลขเรียกPE 1128 ด492ค 2546,428.64 Da-C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTOEFL listening tests / กิตติ์ จิรติกุล.
ชื่อผู้แต่งกิตติ์ จิรติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย (จัดจำหน่าย), 2546.
เลขเรียกPE1128 ก63,428.75 ก37ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุ๊บเบาๆ ที่คันจิ แล้วจั๊กจี๋--ญี่ปุ่น / i_wakasa.
ชื่อผู้แต่งi_wakasa.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Animate Group, 2546.
เลขเรียกPL682 .อ95 2546,495.652 อ92จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์คำพ้องรูปภาษาจีนกลาง / เฉินซินจื้อ ; บรรณาธิการ นาถยา กัลโยธิน.
ชื่อผู้แต่งเฉิน, ซินจื้อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546.
เลขเรียกPL1301 .ฉ78,495.1 ฉ486ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุโพธาลังการมัญชรี : หลักการตกแต่งเสียงและความหมาย / พระธรรมโมลี.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9).
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม, 2546.
เลขเรียกPL4161.บ6 พ46,491.375 พ17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาไทย : อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ / พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ)
ชื่อผู้แต่งอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ), พระยา, 2422-2484.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2546.
เลขเรียกPL4163 อ837,495.91 อ732ห 12/2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา