Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic Neuroanatomy / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ชื่อผู้แต่งผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์, 2556.
เลขเรียกRC 341 ผ381ป 2556,WL101 ผ6ป 2556,612.8 ผ65ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปิ๊งด้วยภาพ = Unfolding the napkin / แดน โรม, เขียน ; วรินดา แสงสมชัยพิพัฒน์, แปล ; ครูหนอนฯ, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งโรม, แดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์, 2556
เลขเรียกHD30.29 ร9ป 2556,658.403 ร94ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมสวยเป๊ะสไตล์เกาหลี / ชา ฮอง ; อภิศรี, ธนวดี, แปล
ชื่อผู้แต่งชา, ฮอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกTT 957 ช454ผ 2556,646.72 ช65ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ / รุ่งนภา พิตรปรีชา
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา พิตรปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHM1221 ร623,659.2 ร623พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ : รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ = Milestones...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียกRA427.8 พ533 2556,WA540.JT3 พ6 2556,613 พ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย / ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอน...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556
เลขเรียกRM666.H33 พ-พ 2556,615.321 อ73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะม่วง : การผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว / ธวัชชัย รัตน์ชเลศ, วิลาวัลย์ คำปวน, ธีรนุช เจริญกิจ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 2556
เลขเรียกSB379.M2 ม269,634.4 ม64ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยาจีนปรับสมดุลหยินหยาง / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร.
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกRS131.64 .ศ74 2556,QV770.JC6 ศ7ย 2556,615.1151 ศ46ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุวิศวกรรม = Engineering materials / กวี หวังนิเวศน์กุล
ชื่อผู้แต่งกวี หวังนิเวศน์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั้น, 2556.
เลขเรียกTA403 ก325ว 2556,620.11 ก57ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิศวกรรมชลศาสตร์ = Hydraulic engineering / โดย โชติไกร ไชยวิจารณ์
ชื่อผู้แต่งโชติไกร ไชยวิจารณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกTC145 ช823ว,627 ช93ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนามธุรกิจฝึกคิดสร้างสรรค์ / Dave Stewart and Mark Simmons ; วิริยา สังขนิยม และ นุชนาฏ เนตรประเสริ...
ชื่อผู้แต่งสจ๊วต, เดฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกHD53 ส2ส 2556,658.0011 ส25ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน Be healthy 24 hour / วิสาขา บุญทศ
ชื่อผู้แต่งวิสาขา บุญทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2556.
เลขเรียกRA 778 ว778ส 2556,WA100 ว6ส 2556,613 ว75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา