Found: 108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของพื้นที่หลบซ่อนต่อการเติบโต และอัตราการรอดตายของปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี...
ชื่อผู้แต่งมีชัย แก้วศรีทอง.
พิมพลักษณ์กรมประมง : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, 2560.
เลขเรียกSH ม6ผ 2560,639.66 ม596ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ / สมหมาย ปะติตังโข.
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ปะติตังโข.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2560.
เลขเรียกQD415 ส287 2560,615.321 ส169ผ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริก : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Chillies pepper : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560
เลขเรียก635.64 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกป่น : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Ground chillies : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560
เลขเรียก635.64 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกหวาน : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Sweet pepper : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้า...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2560
เลขเรียก635.64 ส691พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังแห่งการเยียวยา : พลังแห่งจิตใจในการขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ / เขียน ริวโฮ โอคาวา ; แปล นันทวิทย์...
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2560.
เลขเรียกBQ4570.M4 อ9พ 2560,615.852 อ947พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัดทดน้ำ : ประติมากรรมมีชีวิตแห่งลำน้ำหมัน / เอกรินทร์ พึ่งประชา...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560
เลขเรียกS616.T5 อ7พ 2560,627.5 พ541พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4001-2560 : ข้าวหอมไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรว...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก633.1 ก218ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4004-2560 : ข้าวไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก633.1 ก218ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 4006-2560 : ข้าวสีไทย / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก633.1 ก218ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6409-2560 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง / สำนักงานมาตรฐานสิน...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกQL737.U55 ก469 2560,636.2 ก218ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9047-2560 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด / สำนักงานมาตรฐานส...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียก631.22 ก218ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรังสีอาทิตย์ = Solar radiation / เสริม จันทร์ฉาย.
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกQC911 ส474 2560,621.47 ส923ร 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / พรวิไล คารร...
ชื่อผู้แต่งพรวิไล คารร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกHB1321 ก-ส 2560,WB310 ก6ร 2560,616.078 พ279ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา