Found: 108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียกRM723.T45 ช613,WB537 ช75 2560,615.822 ช613ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราอายุรศาสตร์อาการวิทยา / โดย คณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2560.
เลขเรียกRC46 ต64 2560,WB115 ต367 2560,616 ต64ต 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ่ายทอดประสบการณ์จริง...พิชิต...โรคมะเร็งตับ ขั้นที่ 4 (ระยะลุกลาม...เข้าสู่หลอดเลือดดำใหญ่ที่ขึ้นสู...
ชื่อผู้แต่งลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 95 สกรีน, 2560.
เลขเรียกWI735 ล223ถ 2560,616.994 ล1118ถ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ / นฐมน ก้องธนานนท์ และคมจักร กำธรพสินี
ชื่อผู้แต่งนฐมน ก้องธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไอแอมเดอะเบสท์, 2560.
เลขเรียกHF5415.1265 น151ท,658.872 ค147ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำง่ายกว่าได้ผลดีกว่า / ณรงค์วิทย์ แสนทอง เขียน ; ปรรณ ญาภิรมย์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, [2560].
เลขเรียกHF5549 ณ4ท 2560,658.3 ณ242ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจกติกาใหม่ = Disrupting Business / อาณัติ ลีมัคเดช : บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พาร์คพรอพ, 2560
เลขเรียกHF5548.32 ธ716,658.872 อ618ธ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย / สาโรช อังสุมาลิน, นุกูล กรย...
ชื่อผู้แต่งสาโรช อังสุมาลิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2560
เลขเรียกSB191.R5 ส-ธ 2560,633.18 ส287ธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย / กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมการข้าว. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกDS586 ก-น 2560,633.18 ก171น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการหม่อนไหมและสาระน่ารู้ / สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560.
เลขเรียกSF553.T5 บ3252 2560,638.2 บ125 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการหม่อนไหมและสาระน่ารู้. เล่ม 1 / กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมหม่อนไหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม, 2560
เลขเรียกSF553.T35 ก-บ 2560,638.2 บ125บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารชีวิต พิชิตความสำเร็จ / David Allen เขียน ; อาวีกาญจน์-ปฏิพล แปล.
ชื่อผู้แต่งอัลเลน, เดวิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกโพสต์, 2560.
เลขเรียกBF637.C5 อ6บ 2560,646.7 อ117บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารธุรกิจให้เจริญและมีคุณค่า / โสภณ พรโชคชัย
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, 2560.
เลขเรียกHD38.2 ส979,650.1 ส979บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
..more
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านนี้มีลูก กว่าฟ้าจะก้าวเดิน / องอาจ คล้ามไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งองอาจ คล้ามไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียกHQ769 อ117ก 2560,WS105.5.C3 อ117บ 2560,649.1 อ117บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาร้า : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Pla-Ra : Thai agricultural standard / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2561
เลขเรียก641.5 ส691ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา