Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ = Public relations for image building / อภิชัจ พุกสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอภิชัจ พุกสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHM263 อ4ก 2556,659.2 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิน-ดื่มด่าง ล้างพิษตับ / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2556.
เลขเรียกRA 784.5 ป547ก 2556,WB327 ป6ก 2556,613 ป63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
ชื่อผู้แต่งดาริน โต๊ะกานิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2556.
เลขเรียกRG951 ด64,WY157 ด6ท 2556,618.20231 ด429ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ : รายงานการประชุมระดับโลกเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ = Milestones...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556.
เลขเรียกRA427.8 พ533 2556,WA540.JT3 พ6 2556,613 พ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย / ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอน...
ชื่อผู้แต่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556
เลขเรียกRM666.H33 พ-พ 2556,615.321 อ73พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพดีตั้งแต่ตื่นยันนอน Be healthy 24 hour / วิสาขา บุญทศ
ชื่อผู้แต่งวิสาขา บุญทศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2556.
เลขเรียกRA 778 ว778ส 2556,WA100 ว6ส 2556,613 ว75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้ = Concepts, theories on health promotion and their appl...
ชื่อผู้แต่งประกาย จิโรจน์กุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556
เลขเรียกRA427.8 ป191,WA590 ป4น 2556,613 ป46น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2560) = National cancer control programmes / ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์, 2556
เลขเรียกRC268 ผ931 2556-60,QZ200 ก4ผ 2556,616.994 ส63ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโภชนาการในเด็ก : ความรู้สู่ปฏิบัติ / บรรณาธิการ : อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธ, สุภาพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกRJ206 ภ922 2552,WS115 ภ9 2552,649.3 ภค622
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา