Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฏีสู่ปฏิบัติ / กมลวิช เลาประสพวัฒนา
ชื่อผู้แต่งกมลวิช เลาประสพวัฒนา
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียกRC147.H44 ก44 2560,WC534 ก137ก 2560,614.58852 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหาร การจัดการทรัพยากร และการทำเหมืองแร่ ตามบริบทของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช...
ชื่อผู้แต่งพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกTD 195.M5 พ564ก,622 พ564ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ป,630.72 ก561ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร:การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิงหยาง, 2560.
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ช,658.3124072 ส286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีววัสดุศาสตร์และการตอบสนองของร่างกายต่อชีววัสดุ / ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์.
ชื่อผู้แต่งชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกR857.M3 ช-ช 2560,QT36 ช6ช 2560,610.284 ช361ช 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียกRM723.T45 ช613,WB537 ช75 2560,615.822 ช613ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจกติกาใหม่ = Disrupting Business / อาณัติ ลีมัคเดช : บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พาร์คพรอพ, 2560
เลขเรียกHF5548.32 ธ716,658.872 อ618ธ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย / กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมการข้าว. กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกDS586 ก-น 2560,633.18 ก171น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิชาการหม่อนไหมและสาระน่ารู้. เล่ม 1 / กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมหม่อนไหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมหม่อนไหม, 2560
เลขเรียกSF553.T35 ก-บ 2560,638.2 บ125บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านนี้มีลูก กว่าฟ้าจะก้าวเดิน / องอาจ คล้ามไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งองอาจ คล้ามไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียกHQ769 อ117ก 2560,WS105.5.C3 อ117บ 2560,649.1 อ117บ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง 1-2 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / พรวิไล คารร...
ชื่อผู้แต่งพรวิไล คารร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 2560
เลขเรียกHB1321 ก-ส 2560,WB310 ก6ร 2560,616.078 พ279ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยม = Finite element methods and mesh triangulation / ส...
ชื่อผู้แต่งสุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTA347.F5 ส777,620.00151825 ส777ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุขภาพคนไทย 2560 : เสริมพลังกลุ่มเปราะบาง สร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
เลขเรียกRA 776.75 ส742,WA 100 ส416ส 2560,613 ส181ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักพันธุวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย / ปาริชาติ พุ่มขจร.
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ พุ่มขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกQH442 ป646ห 2560,660.65 ป554ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าให้ยาฆ่าคุณ / Kondo Makoto : เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์ : แปล
ชื่อผู้แต่งคนโด, มะโกะโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2560
เลขเรียกRM300 ค119 2560,QV55 ค3อ 2560,615.1 ค139อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา