Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง = Construction cost control / สุชิน สุขพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสุชิน สุขพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTH435 ส-ก 2560,692.5 ส243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / โทมัส แอล วีเลน ; วิรัช สงวนวงศ์วาน, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งวีเลน, โทมัส แอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ท้อป, 2560.
เลขเรียกHD30.28 ก 2560,658.401 ว858ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหาร การจัดการทรัพยากร และการทำเหมืองแร่ ตามบริบทของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช...
ชื่อผู้แต่งพันธวัศ สัมพันธ์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกTD 195.M5 พ564ก,622 พ564ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ = Strategic compensation management / กัลยาณี เสนาสุ
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี เสนาสุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
เลขเรียกHF5549.5.C67 ก-ก 2560,658.32 ก412ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ = Animal breeding / ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ.
ชื่อผู้แต่งศกร คุณวุฒิฤทธิรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียกSF105 ศ24 2560,636.082 ศ117ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / มรกต โกมลดิษฐ์.
ชื่อผู้แต่งมรกต โกมลดิษฐ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560.
เลขเรียกHF5549.5.M3 ม4ก 2560,658.3 ม171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาชีวสมมูล = Bioequivalence study / ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกRM301.45 ท-ก 2560,QV38 ท4ก 2560,615.1 ท147ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรเชิงพหุภารกิจ : แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโต...
ชื่อผู้แต่งชพิกา สังขพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2560
เลขเรียกS494.5.A6 ช-ก 2560,630 ช161ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ป,630.72 ก561ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร:การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิงหยาง, 2560.
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ช,658.3124072 ส286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น / ฮอนดะ เคน
ชื่อผู้แต่งฮอนดะ, เคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560
เลขเรียกHF5386 ฮ159ค 2560,650.1 ฮ159ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะอย่างไรในยุค 4.0 / ปิยศักดิ์ มานะสันต์.
ชื่อผู้แต่งปิยศักดิ์ มานะสันต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกHD37.T5 ป6ช 2560,650 ป368ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560.
เลขเรียกRM723.T45 ช613,WB537 ช75 2560,615.822 ช613ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ / นฐมน ก้องธนานนท์ และคมจักร กำธรพสินี
ชื่อผู้แต่งนฐมน ก้องธนานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไอแอมเดอะเบสท์, 2560.
เลขเรียกHF5415.1265 น151ท,658.872 ค147ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจกติกาใหม่ = Disrupting Business / อาณัติ ลีมัคเดช : บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : พาร์คพรอพ, 2560
เลขเรียกHF5548.32 ธ716,658.872 อ618ธ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา