Found: 440  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาลาเรีย / บรรณาธิการ สมชาย จงวุฒิเวศย์, อุษา ทิสยากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2549.
เลขเรียกRC156 ม495,WC750 ม495 2549,616.9362 มล495
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมี "เรื่อง" เพศแบบไหนในห้องสมุดและข่าว : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และบทความในฐานข้อมูลสุขภาวะทางเ...
ชื่อผู้แต่งกุลภา วจนสาระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2551.
เลขเรียกHQ56 ก7ม 2551,612.6 ก47ม 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดนักบริหาร / สุวัจชัย เอมไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสุวัจชัย เอมไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายใจ, 2541.
เลขเรียกHD38.2 ส875,658.409 ส47ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยากับโรคในผู้สูงอายุ / โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรังสิต. คณะเภสัชศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.
เลขเรียกRC953.7 ม56,QV4 ก6ย 2551,615.54 ก471ย 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยางพารา / สมศักดิ์ วรรณศิริ.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรรณศิริ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2531.
เลขเรียกSB291.H4 ส4ย 2531,633.89 ส16ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยิ่งนอนยิ่งผอม = Slim Down While You Sleep! / สิริลักษณ์ กวีวิโรจน์กุล, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRA786 ย256 2555,WM188 ด7ย 2555,613.79 ด75ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ การบริหาร / ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : TPN Press, 2550.
เลขเรียกHD37.T5 ท46 2550,658 ท229ร2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ = Key management ideas / โดย Stuart Crainer ; [แปล] เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งแครนเนอร์, สจ็วต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกHD31 .ค84 2551,658 ค77ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องพลาสติก / บรรณาธิการ นันทวัฒน์ พร้อมภูมิ, ศตพร สภานุชาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สภาบันพลาสติก, 2556.
เลขเรียกTP1120 ร5 2556,668.4 ก84ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; อรลักษณา แพรัตกุล, บ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
เลขเรียกRM 300 ร187 2551,QV55 ร5 2551,615.1 ศ47ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2004 / ธเรศ ศรีสถิตย์.
ชื่อผู้แต่งธเรศ ศรีสถิตย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกTS155.7 .ธ475 2549,658.408 ธ115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้ว = Optical communication system / ปุณยวีร์ จามจรีกุล.
ชื่อผู้แต่งปุณยวีร์ จามจรีกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกTK5103.59 ป661,621.38275 ป44ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี = Accounting information systems / Marshall B. Romney, Paul John Steinbart...
ชื่อผู้แต่งรอมเนย์, มาร์แชล บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่นอินโดไชน่า, 2546.
เลขเรียกHF5679 ร54,657.0285 ร19ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบหัวใจและการทำงาน / สมนึก นิลบุหงา.
ชื่อผู้แต่งสมนึก นิลบุหงา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQP111.4 ส16 2555,WG102 ส4ร 2555,611.1 ส16ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา