Found: 468  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / ศศิธร ชิดนายี.
ชื่อผู้แต่งศศิธร ชิดนายี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2552.
เลขเรียกRC918.R4 ศ291 2552,WY164 ศ5ก 2552,616.614 ศ291ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ 1 = gerontological nursing 1/ ทีปภา แจ่มกระจ่าง, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
ชื่อผู้แต่งทีปภา แจ่มกระจ่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีเอสบี โปรดักส์, 2558
เลขเรียกRC954 ป533 2558,WY152 ท533ก 2558,610.7365 ป356ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสูติศาสตร์ / สุภาพ ไทยแท้.
ชื่อผู้แต่งสุภาพ ไทยแท้
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกRG951 ส838 2555,WY157.3 ส7ก 2554,618.5 ส46ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการ และการปฏิบัติการพยาบาล / จริยาวัตร คมพยัคฆ์, วนิดา ดุรงค์ฤทธิ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาพยาบาลศาสตร์, 2554.
เลขเรียกRT98 ก492 2554,WY106 ก65 2554,610.7343 ก598 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลเด็ก. เล่ม 1 : หลักและแนวคิดการพยาบาลเด็กและครอบครัว การพยาบาลทารกแรกเกิด / พรทิพย์ ศิริบู...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2555.
เลขเรียกRJ245 ก492 2555,WY159 ก4 2555,610.7362 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / สุพร แก้วศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุพร แก้วศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกRG951 ส827,WY157 ส7ก 2556,618.2 ส827ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีเชิงวัตถุ / วรรณวิภา ติตถะสิริ
ชื่อผู้แต่งวรรณวิภา ติตถะสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเปเปอร์เมท (ประเทศไทย), 2558.
เลขเรียกQA76.64 ว259,658.4038 ว259ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพภาคีการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขกลุ่มจังหวัดที่ 6 และ 7 / มันทนา บั...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี, 2550.
เลขเรียกHT169.ท9 ก64,WA546.JT3 ก64 2550,613.6 ก17ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง = High performance organization / พสุ เดชะรินทร์...[และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียกHD58.8 .ก65 2549,658.406 พ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมุ่งเน้นที่ลูกค้าและการตลาด = Customer and market focus.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกHF5415.13 ก64,658.8343 ก159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยการตลาด = Marketing research / Donald R. Cooper และ Pamela S. Schindler ; แปลและเรียบเรียง...
ชื่อผู้แต่งคูเปอร์, โดนาลด์ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550.
เลขเรียกHF5415.2 ค692,658.83 ค411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา