Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrefect houses
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
เลขเรียกNK 2110 บ292 2557,747 พ913 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านไทย / กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก644 2557,790.1 ก511
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางผังบริเวณและงานบริเวณ / เดชา บุญค้ำ
ชื่อผู้แต่งเดชา บุญค้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกSB469.37 ด841 2557,711 ด841ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้นันทนาการเพื่อพัฒนาจิตใจเด็กช่วงก้าวสู่วัยรุ่น / กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV182.9 ก64 2557,WS105 ว593ก 2557,790.1922 ก496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย / กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV182.9 ก6 2557,790.1922 ก636
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพนันพื้นบ้าน : การรุกคืบของธุรกิจการพนันสู่วิถีชุมชน / วิเศษ สุจินพรัหม ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557.
เลขเรียกHV6722.T5 พ194,795.38 พ194 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทย ประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย / วสันต์ ปัญญาแก้ว.
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2557.
เลขเรียกGV938 ฟ539,796.334 ฟ445
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง / เรียบเรียง, หยาดฝน ธัญโชติกานต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2557.
เลขเรียกHV6722.T5 ห354,795.38 ศ816ห 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบสร้างสรรค์ร่วมสมัย : โครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลปี 2557 / บรรณาธิการ, อัจฉร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2557.
เลขเรียกNC1003 อ443,745.4 อ443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องของเล่นไทย / กลุ่มนันทนาการและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มนันทนาการและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา, 2557.
เลขเรียกGV1218.5 ล7 2557,790.133 ล826 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา