Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ = Probability with application to statistical inf...
ชื่อผู้แต่งมานัดถุ์ คำกอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียกQA273 ม-ค 2560,519.5 ม2511ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของวิธีการจัดการที่แตกต่างกันต่อผลผลิตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) ท...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ จันทร์ปรางค์
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2560
เลขเรียก579.83 ก281ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลับพลึงธาร : พรรณไม้น้ำถิ่นเดียวในประเทศไทยที่ใกล้สูญพันธุ์ / นิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม, ลักขณา แสงอ...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์รัตน์ ป้อมอิ่ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2560.
เลขเรียกQK364 น648,581.76 พ1711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุธรณีเกลือหิน-หินเกลือระเหย / ศรัญญา พรหมโคตร์.
ชื่อผู้แต่งศรัญญา พรหมโคตร์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกTN903.T4 ศ-ว 2560,549.4 ศ1711ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอย่าชวนเธอไปดูหนังรัก / นำชัย ชีววิวรรธน์.
ชื่อผู้แต่งนำชัย ชีววิวรรธน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2560.
เลขเรียกBF511 น6อ 2560,502 น515อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีเอนไซม์ = Enzyme technology / อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
ชื่อผู้แต่งอรัญ หันพงศ์กิตติกูล
พิมพลักษณ์สงขลา : โอเดียนสโตร์, 2560.
เลขเรียกTP248.65.E59 อ387 2560,547.758 อ274ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองงามกลางขุนเขา : ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าอนุรักษ์ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ / จัดพิมพ์โดย...
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียกQH541.15.B56 ม82 2560,577.3 ม844 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตแคตะลิสต์ / เล็ก สีคง
ชื่อผู้แต่งเล็ก สีคง
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560.
เลขเรียกTP245.T85 ล753,541.395 ล753ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา