Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลำดับ และการประยุกต์ใช้ / ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร text
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกRM723.ท9 ศ74 2559,WB537 ศ7ก 2538,615.82 ศ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการลูกค้า = Customer service / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทโฟกัสมีเดียแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกHF5415.355 ค357,658.812 ค357ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดย่อม = Small business management / ธนวุฒิ พิมพ์กิ.
ชื่อผู้แต่งธนวุฒิ พิมพ์กิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียกHD62.7 �156�,658.022 ธ157ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : แนวทางสู่ความสำเร็จ / รัตนา สายคณิต.
ชื่อผู้แต่งรัตนา สายคณิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHD69.P75 ร63,658.404 ร114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง / อมรศักดิ์ พงศ์ศุตม์
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษี, 2556.
เลขเรียกHF5681.T3 อ4ก 2556,657.46 อ289ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ = Public relations for image building / อภิชัจ พุกสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอภิชัจ พุกสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกHM263 อ4ก 2556,659.2 อ47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการ, ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียกWY106 ก6 2555,610.7343 ก226
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย.
ชื่อผู้แต่งพจนา ปิยะปกรณ์ชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553.
เลขเรียกRC735.5 พ172,WY163 พ172ก 2553,616.20231 พ12ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ / สุพร แก้วศิริวรรณ
ชื่อผู้แต่งสุพร แก้วศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกRG951 ส827,WY157 ส7ก 2556,618.2 ส827ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง = High performance organization / พสุ เดชะรินทร์...[และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549.
เลขเรียกHD58.8 .ก65 2549,658.406 พ118ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยไม้กฤษณา / สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้, 2557
เลขเรียกSD397.E2 ก64 2557,634.97367 ก514ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / เรียบเรียงโดย สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2555.
เลขเรียกHD62.5 ส4ก 2555,658.421 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ / เรียบเรียง, อรวรรณ วิชัยลักษณ์, พิสมัย พึ่งวิกรัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557.
เลขเรียกSB269 ก494,633.73 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ป,630.72 ก561ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก้าวต่อไปของกุ้งไทย หลังวิกฤตโรคตายด่วน / สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559
เลขเรียกSH380.62.T4 ก535,639.6 ก536ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา