Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม / สำนักส่งเสริมก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกวจ HD9490.5.P34 ก188,633.85 ก179 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารธุรกิจขนาดย่อม = Small business management / ธนวุฒิ พิมพ์กิ.
ชื่อผู้แต่งธนวุฒิ พิมพ์กิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียกHD62.7 �156�,658.022 ธ157ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยพืช = Phytoremediation / พันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพันธวัศ สัมพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTD192.75 พ6ก 2558,628.5 พ564ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคาร์บอนกัมมันต์ = Activated carbon / สัมฤทธิ์ โม้พวง
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ โม้พวง
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียกTP245.C4 ส616,662.93 ส116ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการออกแบบโรงงานอาหาร / วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งวีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
เลขเรียก690.1 ว826ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องไม่พร้อม แนวทางการปรึกษาทางเลือก : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ / เรียบเรียง สินีพร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง, 2558.
เลขเรียกHQ767.5.T5 ท296,WQ200 ส6ท 2558,618.2 ท296ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัคซีนในฝัน มหัศจรรย์แห่งชีวิต / บรรณาธิการ : จรุง เมืองชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียกRA638 ว371,QW805 ว6 2558,615.372 ว372ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุณหพลศาสตร์ : ว่าด้วยหลักการ โครงสร้าง และกระบวนทัศน์ยุคใหม่ / บุรินทร์ กำจัดภัย
ชื่อผู้แต่งบุรินทร์ กำจัดภัย
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียกTJ265 บ647,621.402 บ647อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team group / ประเสริฐ ภัทรมัย text
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ภัทรมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั้น, 2558
เลขเรียกHD37.T5 ป4ค 2558,658.1 ป218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา