Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeijing pointers : daily phrases, Olympic terms with Pinyin index.
ชื่อผู้แต่งBeijing yi zhi xing. English
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Languages Press, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 B455 2006,428.24951 Be422B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBo ya Han yu. Zhong ji, chong ci pian II = Boya Chinese / Li Xiaoqi zhu bian ; Zhang Mingying bia...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1128 B6954 2005,495.1824 Bo789Bz
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness Chinese for beginner : reading / [Ng Rhill Fung ; Directeur de la publication Done Krun...
ชื่อผู้แต่งNg, Rhill Fung.
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียกPL1129.E5 C46 2007,495.1824 Do682Br
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2005,495.182421 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communicatio...
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียกPL1125.E6 C438 2006,495.182076 Ch518G
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCheng yu 100 = 100 Chinese idioms and set phrases / Yin Binyong bian zhu ; Han Hui fan yi ; Liu ...
ชื่อผู้แต่งYin, Binyong.
พิมพลักษณ์Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 1999.
เลขเรียกPL1273 Y56 1999,495.186421 Yi51C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDian nao gong si de mi mi : zhong guan cun gu shi zhi er = Secrets of a computer company : the seco...
พิมพลักษณ์[Beijing] : Beijing da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1115 D5 2009,495.1 Yu94S
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai han yu jiao xue ke tang jiao an she ji / Yong Yi Wu, Hong Chen.
ชื่อผู้แต่งWu, Yong Yi.
พิมพลักษณ์Beijing : Sinolingua, 2003 (2011 printing).
เลขเรียกPL1065 D849 2003,495.1076 W959D 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue mu de, yuan ze, fang fa = Purpose, principles, and methods of teaching Chin...
ชื่อผู้แต่งCheng, Tang.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Language and Culture University Press, 2008.
เลขเรียกPL1065 C56615 2008,495.107 Ch518D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue shi fan jiao an = Teaching plan models for CLT / zhu bian Zhang Hesheng, M...
ชื่อผู้แต่งZhang, Hesheng.
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing Normal University Publishing Group, 2009.
เลขเรียกPL1065 D866 2009,495.1824 Zh63D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu jiao xue yu fa shi yi 201 li / Peng Xiaochuan, Li Shouji, Wang Hong zhu.
ชื่อผู้แต่งPeng, Xiaochuan.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004.
เลขเรียกPL1103 P46 2004,495.15 Pe398D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu kou yu jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียกPL1065 D8576 2006,495.107 Du875D
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDui wai Han yu yue du yu xie zuo jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
พิมพลักษณ์Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียกPL1065 D8529 2006,495.107 Du875
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFeng sao guo du = The land of literary glory / Ma Xiaodong zhu ; Chen Haiyan, Zhang Shaoning yi.
ชื่อผู้แต่งMa, Xiaodong.
พิมพลักษณ์Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียกPL2264 M328 2005,495.1864 Ma111F
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGan wu Han yu : gao ji du xie = Appreciation : advanced Chinese : reading and writing / Zhu Zhipin...
พิมพลักษณ์Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียกPL1129.E5 G36 2009,495.18 Li783A 2009
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา