Found: 222  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ Smart-1 / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2551
เลขเรียกPE1114 ส779ภ 2551,428.0076 ส44ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ SMART-I / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2555.
เลขเรียกPE1114 ส779ภ 2555,420.76 ส779ภ 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท : เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ม...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [251-]
เลขเรียกPE1130.S5 ส555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
124
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท ทุกสถาบัน/ สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียกPE 1128 ส779ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด / สุทิน พูลสวัสดิ์ และสัญญา จัตตานนท์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [2524?].
เลขเรียก420.76 ส779ภ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มห...
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.วี.อาร์.อี., [25--?]
เลขเรียกPE1114 .ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโททุกสถาบัน : เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย / สัญญา จัตตานนท์, สุทนิ พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที จี อาร์ จี, 2537.
เลขเรียกPE1128 ส555ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Tu-Get grammar / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2551.
เลขเรียกPE 1112 ส40ท,420.73 ส73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อสอบวิชาเฉพาะสาขา : ข้อสอบ-เฉลยแนะนำหนังสือใช้เตรียมตัวสอบ / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา ที.จี.อาร์. อี., 2527.
เลขเรียกLC1070 ส555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อสอบเข้าปริญญาโท Thammasat วิชาเฉพาะสาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปแนะแนว แนะนำหนังสือสาขาวารสา...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [2530?].
เลขเรียก378.16264 ส555ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปแนะแนว แนะนำหนังสือ สาขาวารสารศาสตร์ สา...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, [2531?]
เลขเรียกP90 .ส113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์คณิตศาสตร์ GMAT : สำหรับผู้เตรียมสอบคณิตศาสตร์ GMAT / รวบรวมและเรียบเรียง ทศพร คล้ายอุดม, ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคนิคพริ้นติ้ง, 2556
เลขเรียกHF1118 ร 2556,อ 510.3 พ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท (ฉบับสมบูรณ์) เตรียมสอบเข้าปริญญโททุกสถาบัน / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท : ฉบับสมบูรณ์ = Vocabulary for Graduates / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี, 2538.
เลขเรียกPE1149 ส779ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ / สุทิน พูนสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2539
เลขเรียก425.076 ส779ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา