Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), มห...
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.วี.อาร์.อี., [25--?]
เลขเรียกPE1114 .ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโททุกสถาบัน : ทดสอบ-เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย/
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2540.
เลขเรียกPE 1128 ส779ภ 2540,425 ภษ483
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโททุกสถาบัน : เฉลยข้อสอบพร้อมคำอธิบาย / สัญญา จัตตานนท์, สุทนิ พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที จี อาร์ จี, 2537.
เลขเรียกPE1128 ส555ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Tu-Get grammar / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2551.
เลขเรียกPE 1112 ส40ท,420.73 ส73ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อสอบเข้าปริญญาโท Thammasat วิชาเฉพาะสาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปแนะแนว แนะนำหนังสือสาขาวารสา...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [2530?].
เลขเรียก378.16264 ส555ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมข้อสอบเข้าปริญญาโท วิชาเฉพาะสาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปแนะแนว แนะนำหนังสือ สาขาวารสารศาสตร์ สา...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี, [2531?]
เลขเรียกP90 .ส113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท (ฉบับสมบูรณ์) เตรียมสอบเข้าปริญญโททุกสถาบัน / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท : ฉบับสมบูรณ์ = Vocabulary for Graduates / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี, 2538.
เลขเรียกPE1149 ส779ร 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ / สุทิน พูนสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2539
เลขเรียก425.076 ส779ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ : เตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกสถาบัน รวมข้อสอบศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโทถ...
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., 2539.
เลขเรียกPE1449 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ = Essential vocabulary for graduates / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2539.
เลขเรียก420 ส779ร5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโทฉบับสมบูรณ์ / สัญญา จัตตานนท์ และสุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคนิค 19, 25-
เลขเรียก428 ส622ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญาโทฉบับสมบูรณ์ : ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโทรวมหมวดศัพท์ A-Z / ศูนย์หนังสือที.จี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., 2538.
เลขเรียกP305 ร159 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ปริญญโท ฉบับสมบูรณ์ = Essential vocabulary for graduates / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2538.
เลขเรียก420 ส779ร4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมหลักไวยากรณ์ โทเฟิล Grammar / ชำนาญ ศุภนิตย์, สัญญา จัตตานนท์ และสุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งชำนาญ ศุภนิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือที.จี.อาร์.อี., 2533
เลขเรียก428 ช636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา