Found: 222  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ GMAT เข้าปริญญาโท / โดย สัญญา จัตตานนท์ และ สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันที.จี.อาร์.อี, [252-]
เลขเรียกQA37 ส555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ GMAT เข้าปริญญาโท = Graduate management admission test / สัญญา จัตตานนท์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [2524?].
เลขเรียก510.76 ส213ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ New sat / Sutin Poolsawad, Withaya Wattananukulchai.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี.อาร์.อี., 2549.
เลขเรียกQA43 .ส725 2549,510.76 ส779คณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ NEW SAT / สุทิน พูลสวัสดิ์, วิทยา วัฒนนุกูลชัย.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที.จี.อาร์.อี., 2550.
เลขเรียกQA43 ส779 2550,510.76 ส765ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ SAT = Scholastic assessment test : ฉบับสมบูรณ์ / ทศพร คล้ายอุดม, สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันที.จี.อาร์.อี(ประเทศไทย), 2540.
เลขเรียกQA43 ท237,510 ท237ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ Smart - I= The best test preparation for smart-I. / สุทิน พูลสวัสดิ์, วิทยา วัฒนนุกูลชัย.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี.อาร์.อี., 2549.
เลขเรียกQA 43 ส441ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ Smart-1 / สุทิน พูลสวัสดิ์, วิทยา วัฒนนุกูลชัย
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2551
เลขเรียกQA 43 ส441ค 2551,510.76 ส44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ Smart-I / Sutin Poolsawad, Withaya Wattananukulchai.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี. อาร์. อี., 2549.
เลขเรียก510.76 ส779ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ Smart-I / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2550.
เลขเรียก510.73 ส73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ Smart-I / สุทิน พูลสวัสดิ์, วิทยา วัฒนนุกุลชัย text
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี. อาร์. อี, 2555
เลขเรียก510.76 ส779ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์นิด้า : สรุป ทดสอบ เฉลยข้อสอบ เตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิด้า สอบร่วมทุกคณะ / ทศพร คล้ายอุดม,...
ชื่อผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี.(ประเทศไทย), 2538.
เลขเรียกQA43 ท5ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์นิด้า = Math NIDA : สรุป ทดสอบ เฉลยข้อสอบ เตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิด้า สอบร่วมทุกคณะ / [ทศ...
ชื่อผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2538.
เลขเรียกLB 2357 .M3 ท18 2538,510.76 ท237ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / ทศพร คล้ายอุดม, สุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี, 2537.
เลขเรียกQA11.A2 ค1294
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโทพร้อมคำเฉลย / โดย สัญญา จัตตานนท์ และสุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [25--]
เลขเรียกQA43 .ส113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโทพร้อมเฉลย / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม ไว เอ็ม ซี เอ.
เลขเรียก510.1 ส555ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา