Found: 145  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ Smart-I / สุทิน พูลสวัสดิ์, วิทยา วัฒนนุกูลชัย
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที. จี. อาร์. อี., 25550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์นิด้า : สรุป ทดสอบ เฉลยข้อสอบ เตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิด้า สอบร่วมทุกคณะ / ทศพร คล้ายอุดม,...
ชื่อผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี.(ประเทศไทย), 2538.
เลขเรียกQA43 ท5ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท / ทศพร คล้ายอุดม, สุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี, 2537.
เลขเรียกQA11.A2 ค1294
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโทพร้อมคำเฉลย / โดย สัญญา จัตตานนท์ และสุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี., [25--]
เลขเรียกQA43 .ส113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์เข้าปริญญาโทพร้อมเฉลย / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม ไว เอ็ม ซี เอ.
เลขเรียก510.1 ส555ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบศึกษาต่อปริญญาโทสหรัฐอเมริกา / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2537
เลขเรียก425.076 ส779ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, ม.ป.ป.
เลขเรียก428 ส779ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT / ทศพร คล้ายอุดม, สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งทศพร คล้ายอุดม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2560
เลขเรียกQA141 ท-ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบภาษาอังกฤษศึกษาต่อสหรัฐอเมริกาแนวใหม่ = Test of English as a foreign language : เฉลยพร้อมคำอธิ...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย), [2526?]
เลขเรียกPE1130.S5 ส555ท 2526?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบวิชาเฉพาะสาขา-เข้าปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : วิชาเฉพาะสาขาวารสารศาสตร์ / Sanya Chattanon...
ชื่อผู้แต่งสัญญา ฉัตรฐานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ที จี อาร์ อี, [2532?]
เลขเรียกP90 ส555ท 2532?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณ์ปริญญาโท = English structure for graduate tests / สัญญา จัตตานนท์, สุทิน พูลสวัสด...
ชื่อผู้แต่งสัญญา จัตตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน ที.จี.อาร์.อี, 2531
เลขเรียก425 ส555ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณ์ผู้จบปริญญาตรี = English structure tests / สัญญา จตตานนท์, สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสัญญา จตตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที จี อาร์ อี, 2537.
เลขเรียกPE1128 ส555ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณ์ผู้จบปริญญาตรี ฉบับสมบูรณ์ = English structure tests / สุทิน พูลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้งติ้ง, 2538
เลขเรียก425 ส779ท 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา