Found: 7,562  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก" [text] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เพื่อนนักพิมพ์ กราฟฟิค, 2547
เลขเรียกสร 808.4 ต287
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มหกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น" วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2547 ณ อุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกLB3409.T5 ม223
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มินิเอ็มบีเอ" ใน "มินิฟาร์ม" เครือข่ายเกษตรริมทางรถไฟ : นวัตกรรมการสร้างสุขภาพจากชุมชน / โดย ไกรเ...
ชื่อผู้แต่งไกรเลิศ ทวีกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกS494.5.A65 ก976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/ การศึกษาสภาพการเรียนการสอนและทัศนคติต่อวิชาประวัวัติศาสตร์ของนักศึกษาวิชาเอกประวัติศาสตร์ในมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งสมหวัง ชัยตามล
พิมพลักษณ์: 2527
เลขเรียก907.2 16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/อายุวัฒนมงคล77ปี ศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุนี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 best tarts & pies / ปริสนา บุญสินสุข ;บรรณาธิการ ทัศนีย์ เอื้อวิทยา.
ชื่อผู้แต่งปริสนา บุญสินสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2547.
เลขเรียกTX 771 ป466ส 2547,641.865 ป466ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีกองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กองวิเทศสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียกLG395.B3322 ส63 2547,378.593 ก 875 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 โปรแกรมเด็ดคู่เครื่องคอมฯ / สุธีร์ นวกุล.
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA 76.76.U84 ส786ส 2547,005.369 ส786ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10+2 ศิลปภาพถ่าย / ประสพ มัจฉาชีพ
ชื่อผู้แต่งประสพ มัจฉาชีพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปั๊ม สเตชั่น คอร์เปอเรชั่น, 2547
เลขเรียก779.43 ป393ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บ้านสวย = 100 beautiful houses : Home handbook vol.5 / บรรณาธิการโดย พิชัย บุญญทลัง .
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เฟอร์เมทสยาม, [2547].
เลขเรียกอ 728 ห141
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหาในการสั่งงานและแนวทางแก้ไข 2 / สมิต สัชฌุกร
ชื่อผู้แต่งสมิต สัชฌุกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHD30.3 ส312 ล.2,658.403
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ กังสดาลย์ : 19 พฤษภาคม 2447-2547 / ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศา...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียกWZ100 ห159 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี หม่อนไหมสายใยแผ่นดิน / ผู้รวบรวม สถาบันวิจัยหม่อนไหม ; [คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง ภุชงค์ เพช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร, 2547.
เลขเรียกSF553.T5 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ร้อยคำที่ควรรู้ / เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2547.
เลขเรียก030 ส929ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธีมีความสุขใจในรัก / ชานชาลา แปล ; ของ David Niven.
ชื่อผู้แต่งNiven, David.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชานชาลา, 2547.
เลขเรียกHM1106 น989 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา