Found: 12,698  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"D.I.Y. do it yourself" / นภัสนันท์ พุ่มสุโข บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ 19, 2549.
เลขเรียกTH4817 .ด67 2549,643.7 ว558ด 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ขิด" ภูมิปัญญา กาละ และสุนทรียภาพสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ. หัวตะพาน = ...
ชื่อผู้แต่งรุจิรา วงษ์สามารถ.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ควายกับคน" ความสัมพันธ์ในสังคมไทย : ศึกษาผ่านตำนาน เรื่องเล่า ประเพณี พิธีกรรม และวิถีชีวิตควายที่...
ชื่อผู้แต่งนันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"จงรักเกียรติยิ่งชีวิต" พลเอก พระยาเทพหัสดิน สยามพิชิตินทร์สวามิภักดิ์ อุดมศักดิ์เสนีย์พิริยะพาหะ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกDS578.32.T46 จ126,923.5593 จ126
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดิโอเอซิส" คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมือง = "The Oasis" urban resort condominium / ปิติ ตั้ง...
ชื่อผู้แต่งปิติ ตั้งวิฑูรย์.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดุจดั่งร่มโพธิ์ทองของการศึกษาไทย" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลสมัยเนื่องในโอก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2549
เลขเรียกสร 379.593 ก463ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บริโภคนคร" = Big gulp city / โดย วงศธร อารมณ์ชื่น.
ชื่อผู้แต่งวงศธร อารมณ์ชื่น.
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บ้าน" ในความหมายของใคร-? : หลากหลายมุมมองของคนทำงานเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัย / [บรรณาธิการ, นิติธร ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHD7287.95 .บ64 2549,363.5 บ291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผมจะเป็นคนดี " ภาค ไฟฝัน...วันเยาว์ : วิกรม กรมดิษฐ์ / ประภัสสร เสวิกุล เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2549.
เลขเรียกCT1548.ว615 ป46 2549,92 ว495ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลกระทบของข้อตกลงพหุภาคีขององค์การการค้าโลกต่อฐานทรัพยากรของประเทศไทย" : โครงการวิจัย = Implicatio...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม, 2549]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" กับการปฏิรูปการเมือง / นุ่มนวล ยัพราช บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย, [2549]
เลขเรียกHQ1236.5.ท9 ผ74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังลาว" ชาวอีสาน มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกDS588.ต5 ส725,930.1 ส752พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสีหมากสุก" : ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมของผู้เฒ่าบ้านนอกจากร้อยเอ็ดในบริบทสังคมนคร / สาคร สมเสริฐ...
ชื่อผู้แต่งสาคร สมเสริฐ
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย / อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549.
เลขเรียกJA76 .อ44 2549,320.9593 อ17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา