Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน / สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2526
เลขเรียก372.21 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีศึกษาการไม่ทำประโยชน์ในที่ดินด้วยตน...
ชื่อผู้แต่งชนินทร จารุจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียกHD890.55 ช3ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยว / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533
เลขเรียก915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มคุณค่าวัสดุที่เหลือจากการผลิตน้ำมันหอมระเหยมัสตาร์ด
ชื่อผู้แต่งนวลศรี รักอริยะธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543
เลขเรียกTP416.M87 น54 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานปล่อยสัตว์ / หลิว ไอ่ เหลียน, แปล ; รัศมีธรรม, เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ, [254-?]
เลขเรียก398.20951 น34 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประสานกับข้าราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอในการให้บริการประชาชน : รายง...
ชื่อผู้แต่งกรมการปกครอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2539
เลขเรียก328.34 ก27บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการทำและการนำผลงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ไปใช้ / เครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งเครือวัลย์ ลิ้มปิยะศรีสกุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่งานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียก350.72 ป113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันที่ 19 สิงหาคม 2548 / งานห...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2548.
เลขเรียกZ5816.S64 ร6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม. เล่ม 2 / โดย พระสุธรรมยานเถระ.
ชื่อผู้แต่งพระสุธรรมยานเถระ(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ).
พิมพลักษณ์อุทัยธานี : คณะธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนเดี่ยวที่มีครีบโดยใช้อากาศพุ่งชน : รายงานวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งสุรชัย สนิทใจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกQC320.3 ส74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการผลิตโคพื้นเมือง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / พนอม ศรีวัฒนสมบัติ ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกSF197 ค94 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ธำรงค์ เมฆโหรา, ณัฐนรากร จันท...
ชื่อผู้แต่งธำรงค์ เมฆโหรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกHD9433.T53W37 ธ64 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา