Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องEnterprise IT Pro.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อสามร้อยหกสิบองศา จำกัด, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องEnterpriseITPro
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTaiwan Panorama = ไต้หวัน พาโนรามา [วารสาร]
พิมพลักษณ์ไต้หวัน : Taiwan Panorama, [2559]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลนิติ
ชื่อผู้แต่งสำนักกฎหมาย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย [วารสาร]
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ฝ่ายการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารเอเซียตะวันออก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeolog...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี = Journal of management and development Ubon...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการแปลและการล่าม = Journal of Translation and Interpretation Thailand (JTIT)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารครุศาสตร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ = G H Bank journal
ชื่อผู้แต่งธนาคารอาคารสงเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารปรมาณูเพื่อสันติ = Atoms for peace journal.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2559-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารพฤติกรรมศาสตร์ = Journal of Behavioral Science
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา