Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการแพทย์ : ความรับผิดทางกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข / วิฑูรย์ อึ้งประพ...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกK ว574พ,W32 ว574ก 2546,344.041 ว574ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2556.
เลขเรียกKPT3098 ส72 2556,WY32.1 ส8ก 2556,344.0414 ส961ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร [text]
ชื่อผู้แต่งแสงทอง ธีระทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2560
เลขเรียกRT 85 ส961ก,WY32.1 ส961ก 2560,344.041 ส957ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ.
ชื่อผู้แต่งฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกKPT3075 ฉ236,W32.JT3 ฉ6ก 2555,344.04 ฉ114ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย, รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกBJ66 น25,170 น149กค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม / นงลักษณ์ วิรัชชัย, ศจีมาจ ณ วิเชียร, พิศมัย อรทัย.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ วิรัชชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกBJ1638.ท9 น24,170 น149ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นแพทย์จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์ / สิวลี ศิริไล.
ชื่อผู้แต่งสิวลี ศิริไล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกR724 ส64,W 50 ส733ก 2552,174.2 ส733ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยุติธรรม / ไมเคิล เจ. แซนเดล , เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล, แปล.
ชื่อผู้แต่งแซนเดล, ไมเคิล เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเฟนเวิลด์ส, 2557.
เลขเรียกJC578 �812� 2557,172.2 ซ812ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันฉ่องส่องจริยศาสตร์ : บทพิจารณาว่าด้วยธรรมะและอธรรมในสังคมไทย / ส. ศิวรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสุลักษณ์ ศิวรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2550.
เลขเรียกHM665 ส74,170 ส15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สามัคคีธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา / สุรีย์ มีผลกิจ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ มีผลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2550.
เลขเรียกBQ4190 .ส743 2550,294.32 ส47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมกับสังคมไทย / วีรวิท คงศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวีรวิท คงศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แว่นแก้ว เอ็ดดูเทนเมนท์, 2555.
เลขเรียกHM216 ว64,179.9 ว377ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ไม่มีขาย สังคมไทยจะมีได้ต้องช่วยกัน / บรรณาธิการ มานิจ สุขสมจิตร, สุวันชัย แสงสุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกBJ1185 ค622,170 ค121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี / โดย จินตนา พุทธเมตะ.
ชื่อผู้แต่งจินตนา พุทธเมตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน), 2548.
เลขเรียกBJ66 จ63,170.519 จ482ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา