Found: 23,821  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ครูช่างของแผ่นดิน" การประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชภัฏพระนคร 15 กุมภา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ครูช่างของแผ่นดิน" (2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542
เลขเรียก923.1593 ภ416ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดุทูหล่า" ในพิธีเรียกวีหล่าของชาวกะเหรี่ยงโป : กรณีศึกษากระเหรี่ยงโป บ้านเกาะสะเดิ่ง อำบลไล่โว่ อำเ...
ชื่อผู้แต่งโกวิท แก้วสุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542.
เลขเรียกDS570.ก6 ก95 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยูเอฟโอ" และ "ผู้ขับขี่ยานบิน" ในประเทศไทย / เทพนม เมืองแมน
ชื่อผู้แต่งเทพนม เมืองแมน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียกTL789 ท613ย 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ว่าง" ตามหลักพุทธศาสนา : คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2509 / โดย พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา ; 2542.
เลขเรียก294.32 พ444ว 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หมอยุทธ".
พิมพลักษณ์[ม.ป.พ. : ม.ป.ท.], [2542].
เลขเรียกWZ100 ห178 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกธเซมาเน" : ประวัติศาสตร์คริสจักรภาคที่ 16 สภาคริสตจักรในประเทศไทย / ประสิทธิ์ พงศ์อุดม.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ พงศ์อุดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : The Baptist Union of Sweden ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกBR123 ป4ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เขานอจู้จี้" : ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้าย = Khao Nor Chuchi : the last lowland rain forest / ด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.วิรัชการพิมพ์, 2542.
เลขเรียกQK938.R34 Thai 699 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เฉลิมรัฐฉัตร ร.9 72 พรรษา" : โครงการแสดงผลงานศิลปกรรม 24 กันยายน-3 ตุลาคม 2542 ณ แกรนด์ฮอล ศูนย์ก...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการศิลปะเทิดพระเกียรติ "เฉลิมรัฐฉัตร ร.9 72 พรรษา" : (2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542.
เลขเรียกND197 น63 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า" : การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ 27-29 ตุลาคม 2542 โรงแรมแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ "เทคโนโลยีการอารักขาพืชในทศวรรษหน้า" (ครั้งที่ 4 : 2542 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2542.
เลขเรียกSB601 ก64 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เทิดพระบารมี" หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2542 / กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
เลขเรียกAC159 ท712 2542,808.068 ก 17 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า / [โดย อารี วัลยะเสวี ... [และคน...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2542.
เลขเรียกWA541.JT3 ร399 2542,614 ร399 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)แผนแม่บทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2542.
เลขเรียกGB992.T5 ร6 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง01-01-00 / R.J. Pineiro เขียน ; ธันวารินทร์ แปล.
ชื่อผู้แต่งพิเนโร, อาร์. เจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง02:41 สาระศาสตร์สถาปัตย์ : วารสารวิชาการภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2 / [คณะผู้จัดทำ บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกNA2500 ส677 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง1 ธ.ค. งานเทียนส่องใจ วันเอดส์โลก [videorecording] / สภากาชาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท., 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา