Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1234 แบบฝึกหัดเเละเทคนิคการแก้ปัญหาโจทย์แคลคูลัส = Exercises and technical solution in calculus วิชั...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ทิพณีย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี ภาพพิมพ์ 2561
เลขเรียกQA 303 ว539ห,515.76 �541� 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 นาที ก่อนนอนสอนลูกให้เป็นเด็ก 2 ภาษา อุมา ทรัพย์สิริ.
ชื่อผู้แต่งอุมา ทรัพย์สิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกPE 1128.A2 อ846ส,428.24 อ846ส 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา พรเทพ เลิศเทวศิริ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพรเทพ เลิศเทวศิริ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกLB1027 พ-ด 2561,745.4 ด613 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ ยุทธวิธี ผู้นำแบบซุนวู = Sun Tzu ศุภนิมิตร วีรสุ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศุภนิมิตร วีรสุ, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แอร์โรว์ มัลติมีเดีย 2561
เลขเรียกHD 38.2 ศ693ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ = Institutional research : a crucial tool for ...
ชื่อผู้แต่งองอาจ นัยพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สามลดา 2561
เลขเรียกLB1028 อ-ก 2561,370.72 อ129ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาตามอัธยาศัย วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งวรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561
เลขเรียกLC45.3 ว-ก 2561,371.04 ว177ก 2561,374 ว274ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระจายภาพและเสียง สื่อเว็บไซต์...
ชื่อผู้แต่งสมิทธิ์ บุญชุติมา
พิมพลักษณ์นนทบุรี 21 เซ็นจูรี่ 2561
เลขเรียกHM 263 ส313ก,659.2 ส163ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดใหญ่ เริ่มให้เล็ก กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร.
ชื่อผู้แต่งกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน, 2561
เลขเรียกBF 408 ก17 2561,153.42 ก57ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีจังหวัดน่าน / พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งพรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวชั่น , 2561.
เลขเรียกML3758.T5 พ245ด 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องเงาะป่า : ฉบับสอบชำระ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า.
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) , 2561.
เลขเรียกPL4209.C48 จ657ง 2561,895.912 จ472บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์สำเหนียก ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์.
ชื่อผู้แต่งภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มติชน 2561
เลขเรียกDS562.13 .ภ62 2561,959.3 ภ522ป 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผมจะสอนให้คุณรวย = I will teach you to be rich/ รามิตร เศรษฐี ; ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา,แปล
ชื่อผู้แต่งเศรษฐี, รามิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอร์โรว์ มัลติมีเดีย, 2561
เลขเรียกHG 179 ศ57 2561,332.024 ศ578ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรมมิ สมุนไพรบำรุงความจำ กรกนก อิงคนินันท์.
ชื่อผู้แต่งกรกนก อิงคนินันท์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
เลขเรียกSB 351.H5 ก152พ,QV766.5 ก152พ 2561,615.321 ก171พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิชิต CU-TEP 100++ ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, วรวิช วสาคารวะ, ผู้เขียน.
ชื่อผู้แต่งวรวิช วสาคารวะ, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บิสคิต 2561
เลขเรียกPE1065 ป-พ 2561,428.076 ป133พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา