Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ทศวรรษธงชาติไทย (พ.ศ. 2460- พ.ศ. 2560) / ว. อำพรรณ, เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งว. อำพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกCR115.T5 ว56 2560,929.92 ว15ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ขุนพลของฮิตเลอร์ = Hitler's 8 warriors / ศนิโรจน์ ธรรมยศ
ชื่อผู้แต่งศนิโรจน์ ธรรมยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560.
เลขเรียกDD243 ศ39 2560,940.53 ศ125ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องElectronics Handbook = อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for business management [text] / Jarurat thammawong
ชื่อผู้แต่งJarurat thammawong
พิมพลักษณ์Udonthani : Udon Thani Rajabhat University, 2017
เลขเรียกผว E 428 J379E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for hotel staff [text] : instructional material / Jarurat Thammawong
ชื่อผู้แต่งJarurat thammawong
พิมพลักษณ์Udon Thani : Udon Thani Rajabhat University, 2017
เลขเรียกผว E 428 J379E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLand, sea & air สุดยอดเครื่องจักรสงครามสามเหล่าทัพ / พารากอน บุ๊คส์ เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์ แปล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2560
เลขเรียกU800 .ล83 2560,355.8 ล946 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft office 2016 / สุธีร์ นวกุล
ชื่อผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
เลขเรียกQA 76.6 ส786ม,005.369 ส73ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNursing&Health survival guide [text] : labour midwifery skills / Alison Edwards
ชื่อผู้แต่งEdwards, Alison
พิมพลักษณ์New York : Routledge, 2014
เลขเรียกE 618.2 E261N
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (ตามกฎหมายแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2560) /...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
เลขเรียกKPT1710 ส246 2560,347.077 ส832ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งอรทัย ชวาลภาฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTD897 อ324 2560,628.42 อ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้ง / ณัฐนันท์ คุณเงิน, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560
เลขเรียกHM1126 ก64 2560,303.69 ก446 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ = Emergency management for the elderly / วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผุ้สูงอายุไทย, 2560
เลขเรียกRC ก272 2560,WT 100 ก272 2560,618.97 ก446 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ = Nutritional management in the elderly / สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2560
เลขเรียกRA 777.6 ก272 2560,WT115 กว446 2560,613.0438 ก446 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ / ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
ชื่อผู้แต่งผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียกHF5657.4 ผ181 2560,657 ผ39ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา