Found: 622  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Bond Klay Keramic III" : International Art Ceramic Exhibition January 18, 2015- January 25, 2015.
พิมพลักษณ์Bangkok : Field Style, 2015.
เลขเรียกB
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเล ...
ชื่อผู้แต่งสภาพัฒนาการเมือง คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง, 2558
เลขเรียกสร 333.7 ส464ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มุ่งสู่ทศวรรษใหม่แห่งความก้าวหน้า = 10 Anniversary Rajapruk University / ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2558
เลขเรียกสร 378.05 ม565ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPE1065 ธ743ส 2558,420.7 ธ73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558
เลขเรียก333.31 ก463ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : Share for all / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกHG4521 ต46 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ทศวรรษ ศึกษาศาสตร์ บางแสน 2498-2558 / มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยบูรพา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
เลขเรียกสร 378.05 ม565ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 ปี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2558
เลขเรียก731.76 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทำรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนร พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น่ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2558.
เลขเรียกQK102 ก6ห 2558,581.76091593 ก425ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = 90 th Anniversary Rajabat Maha Sarakham University 90 ปี สร้างคนด...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558
เลขเรียกสร 378.05 ม565ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced research & innovation in Quality assurance / Office for National Education Standards and Qu...
พิมพลักษณ์Bangkok : ONESQA, 2015.
เลขเรียกRes LB2324 A3,658.562 A244 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAloha solar cell สวัสดี โซลาร์เซลล์ / สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558.
เลขเรียกTK2960 ส418 2558,621.47 A454A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnimal graphics / chief editor, Wang Shaoqiang
พิมพลักษณ์Singapore : Page One, c2015
เลขเรียกNC 997 A598 2015,758.3 An598 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAutobild thailand / [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeginning Amazon Web Services with Node.js / Adam Shackelford
ชื่อผู้แต่งShackelford, Adam
พิมพลักษณ์New York : Apress, 2015
เลขเรียก006.7 S322B
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา