Found: 164  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกJZ5584.T5 จ688,327.172 จ688จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพ / ผู้เขียน ฐิติเมธ โภคชัย, ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี.
ชื่อผู้แต่งฐิติเมธ โภคชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียกHD62.5 ฐ352 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทำรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนร พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น่ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง, 2558.
เลขเรียกQK102 ก6ห 2558,581.76091593 ก425ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe InDesign CS classroom in a book / เขียนโดย Adobe Creative Team ; แปลและเรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ...
ชื่อผู้แต่งAdobe creative team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ฟิวเจอร์เกมเมอร์, 2547.
เลขเรียกT385 อ97,006.68 อ63อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic infographic : ใช้พลังของภาพ สร้างการสื่อสารที่ง่าย และ สนุก / Jun Sakurada ; ผู้แปล ณิชมน หิรั...
ชื่อผู้แต่งซากุระดะ, จูน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558.
เลขเรียกP93.5 ซ121บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCard Design / กีรติญา สอนเนย และ จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง ; ปิยะนุช เอ้งฉ้วน และ ปริวรรต หงษ์สุวรรณ, บร...
ชื่อผู้แต่งกีรติญา สอนเนย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วาดศิลป์, 2555.
เลขเรียกTT872 ก6ค 2555,745.5941 ก37ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFinancial toolbox = เครื่องมือทางการเงิน / อาณัติ ลีมัคเดช, ชยุต สุนทรศิริ, ศักดา ถิระโสภณ.
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการปริญญาโททางการเงิน คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกHG4661 อ618ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร / ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, สุดสาย ตรีวานิช และวราภา มหากาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งปรียา วิบูลย์เศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, 2561.
เลขเรียกTP373.5 ป473,664.07 ป47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Illustrator CS5 ฉบับสมบูรณ์ / บุญญาดา ช้อนขุนทด ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554.
เลขเรียกT385 .อ645 2554,006.696 บ43อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPHP + MySQL = PHP-Nuke สร้างเว็บได้โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง / ผู้เขียน ณัฐภัชร ณ เขาวงกต ; บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งณัฐภัชร ณ เขาวงกต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Witty Group, 2546.
เลขเรียกTK5105.888 ณ62,005.713 ณ-ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWindows Vista ฉบับสมบูรณ์ / โดย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ อัมรินทร์ เพ็ชรกุล.
ชื่อผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550.
เลขเรียกQA76.76.O63 พ655,005.369 พ63ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร = Business law for MD / โดย ธรรมรัฐ แสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งธรรมรัฐ แสงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550-
เลขเรียกKPT920 ธ44,346.07 ก115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
ชื่อผู้แต่งจันทนา สาขากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2550.
เลขเรียกHF5668 จ246,658.4013 จ246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคลังสินค้าระดับโลก = World-class warehousing and material handling / Edward H. Frazelle ;...
ชื่อผู้แต่งฟราสีลเลอร์, เอ็ดเวิร์ด เอช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อี. ไอ. สแควร์ พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกHF5485 .ฟ46 2549,658.785 ฟ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา