Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการคิดเชิงบูรณาการ [sound recording] = Integrative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการคิดเชิงประยุกต์ [sound recording] = Applicative thinking / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทซัคเซส มีเดีย, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของผู้นำเข้า ผู้ส่งออก และผู้นำเข้า-ส่งออก = F...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย เลี้ยวประไพ.
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช...
ชื่อผู้แต่งสมฤทัย ประสานพิมพ์, 2517-
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในเขต...
ชื่อผู้แต่งพลอยไพลิน เพ็งประโคน, 2525-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องบทบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง = Rol...
ชื่อผู้แต่งนิรัตน์ แสงพรต, 2502-
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชาแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพชั้นสูง = Advanced quantitative and qualitative r...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา