Found: 2,038  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปศุสัตว์ไทย อาหารมาตรฐานโลก" : การประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2547 สาขาสัตวศาสตร์/สัตวบาล (2547 : ขอนแก่น).
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
เลขเรียกSF5 ก6ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มินิเอ็มบีเอ" ใน "มินิฟาร์ม" เครือข่ายเกษตรริมทางรถไฟ : นวัตกรรมการสร้างสุขภาพจากชุมชน / โดย ไกรเ...
ชื่อผู้แต่งไกรเลิศ ทวีกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกS494.5.A65 ก976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ปี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานสร้างไอซีที เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า / สำนักงานปลัดก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, [2547].
เลขเรียกHC79.I55 ท7ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ETV / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน, 2547.
เลขเรียกLB1044.8 ส6 2547,371.3358 ส 603 ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง10 ปี การศึกษาระบบทวิภาคี [interactive multimedia]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สิงหาคม 2547 วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน, 2547.
เลขเรียกJS7153.A12 ส6 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) [interactive multimedia]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ [electronic resource] / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547.
เลขเรียกHD38.15 ว4ห 2547eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีประหยัดภาษี # 2-3 : ธุรกิจ SMEs & บุคคลธรรมดา (ตอน 1-2) / อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แท็กซ์รีเสิร์ชเจอร์นัล, 2547.
เลขเรียกHJ3234 อ4ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547.
เลขเรียกL591 ห3 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง112 ปีกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว 2547.
เลขเรียกJQ1748 ย7ห 2547,347 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 29 มีนาคม 2547 / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, [2547]
เลขเรียกLG395.T5.ว346 ว346ว 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 เครื่องมือนักคิด = 17 problem solving devices / ผู้เขียน วันรัตน์ จันทกิจ ; [บรรณาธิการ นพเก้า ...
ชื่อผู้แต่งวันรัตน์ จันทกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547
เลขเรียกTS156 ว436ส 2547/4,658.56 ว115ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, [2547?].
เลขเรียกHC85 ท4ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2,600 ถาม-ตอบ โปรแกรมเมอร์ / โดย ธงชัย พยุงภร.
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547.
เลขเรียกQA76 ธ2ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา