Found: 59  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMac OS X Mavericks / นวอร แจ่มขำ, พิจาริณี สวัสดินันทน์
ชื่อผู้แต่งนวอร แจ่มขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกQA76.774.M33 น352 2557,005.43 น55ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเอกสารรับ-จ่ายเงินอย่างเหนือชั้นให้สรรพากรยอมรับ / โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2557.
เลขเรียกHF5686.C7 ส16 2557,658.15 ส43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล / คำนาย อภิปรัชญาสกุล
ชื่อผู้แต่งคำนาย อภิปรัชญาสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกHF5549 ค357,658.3 ค357ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง / นิตย์ เพ็ชรรักษ์
ชื่อผู้แต่งนิตย์ เพ็ชรรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกTK1111 น573,621.31 น574ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี / ธูปทอง กว้างสวาสดิ์
ชื่อผู้แต่งธูปทอง กว้างสวาสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกLB1028.3 ธ743,420.7 ธ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์สำหรับครูมัธยม / อัมพร ม้าคนอง
ชื่อผู้แต่งอัมพร ม้าคนอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกQA11.2 อ216 2557,510 อ64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตระหนักรู้เรื่องเพศ : ความรู้เรื่องเพศและแนวทางป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ / ทิพย์สิริ กาญจนวา...
ชื่อผู้แต่งทิพย์สิริ กาญจนวาสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกHQ56 �63 2557,QT225 ท471 2557,613.9071 ท471ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือใช้งาน Mac OS X Mavericks and iLife / iWork / สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด, ประสพชัย หิรัญปัณฑาพร ;...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพันธุ์ แสนละเอียด
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2557.
เลขเรียกQA76.774.M33 ส773 2557,005.43 ส73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยศาสตร์ : ปรัชญาจริยะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
ชื่อผู้แต่งจำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกBJ1725 จ374 2557,174.937 จ374จป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาสำหรับครู / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.
เลขเรียกLB1051 ล218จ 2557,370.15 ล218จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะชัยในพูด / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
ชื่อผู้แต่งเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดร.เพชรสำนักพิมพ์, 2557.
เลขเรียกPN6129.T5 พ252 2557,808.51 พ876ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชา / ธีรพงษ์ เทพกรณ์
ชื่อผู้แต่งธีรพงษ์ เทพกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกTP650 ธ237 2557,QV766 ธ631ช 2557,663.94 ธ74ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนอมปอดยับยั้งสารพัดโรค / หมอไพร ; จิราวรรณ นันทพงศ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งหมอไพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกRC756 ห177 2557,WF600 ห4ถ 2557,611.24 ห45ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริหารนิ้ว บริหารสมอง ต้านภัยอัลไซเมอร์ = 100-sai made bookenai teyubi-taisou / ทะคุจิ ชิระซะวะ ; ฉ...
ชื่อผู้แต่งชิระซะวะ, ทะคุจิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2557.
เลขเรียกRA781 ช576 2557,WB537 ช576บ 2557,615.822 ช576บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุคคลสำคัญอาเซียน ผ่านเรื่องเล่าอุษาคเนย์ยุคคลาสสิก / จิตรสิงห์ ปิยะชาติ
ชื่อผู้แต่งจิตรสิงห์ ปิยะชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2557.
เลขเรียกDS523 จ454บ 2557,920.059 จ454บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา