Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
ชื่อผู้แต่งสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือสวนสุนันทา, 2549.
เลขเรียกZ 692.S5 ส855ก 2549,070.5 ส858ก5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟอนต์ไหนดี ? / ธวัชชัย ศรีสุเทพ
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ศรีสุเทพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาร์คมายเว็บ, 2549.
เลขเรียกZ250.7 ธ395ฟ 2549,006.6 ธ395ฟ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สาสนเทศ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยาสุโขทัยธรรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 674.4 ก459 2549,025.52 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7-10 สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2549,028.7 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา