Found: 1,444  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/RDG Red Data Girl เล่ม 05 ตอน วันอันแสนยาวนานในโรงเรียน Ogiwara Noriko.
ชื่อผู้แต่งOgiwara noriko.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/การศึกษาประเมินรูปแบบโครงสร้างถนนลาดยางสำหรับรถบบรทุกและปริมาณการจราจรสูง ภัทรพล สีดอกบวบ,ดร.อัคคพั...
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สีดอกบวบ, ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์, ธนกฤต เผือกทอง, สาคร ชูแก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความฝืดของผิวจราจร ภัทรพล สีดอกบวบ, สาคร ชูแก้ว.
ชื่อผู้แต่งภัทรพล สีดอกบวบ, สาคร ชูแก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/รายงานการวิจัย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างควา...
ชื่อผู้แต่งระพีพันธ์ ปิตาคะโส.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/รายงานสรุปโครงการทดสอบ Warm Mix Asphalt ธงชัย จินตนาวงศ์,ดร.มนตรี เดชากุลสม,พรหมมา เทพศรีหา,เรื่องฤ...
ชื่อผู้แต่งธงชัย จินตนาวงศ์, ดร.มนตรี เดชากุลสม, พรหมมา เทพศรีหา, เรื่องฤทธิ์ ทิพย์วังเมฆ, กิตติชัย ศรีโยธา, ถาวร ตะไก่แก้ว.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/วคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสะพานของไทย ธงชัย จินตนาวงศ์, ดร.สุกิจ ยินดีสุข, ด...
ชื่อผู้แต่งธงชัย จินตนาวงศ์, ดร.สุกิจ ยินดีสุข, ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว, สมาวิษฐ์ พฤกษ์จินดา, ดร.ธีระชัย ดีสมสุข, วีระชัย วงษ์วีระนิมิตร.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร เล่มที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพ...
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/โครงการอบรมเรื่อง การออกแบบโครงสร้างเหล็กขึ้นูปเย็น (ขั้นพื้นฐาน) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบร...
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สุดยอดแผนธุรกิจ " แผนธุรกิจ...รุก-รับตลาด AEC" เลิศวสิษฐ เทียนทอง, จิรวุฒ แซ่เลี้ยว,ปรัชญา อุ่นอท...
ชื่อผู้แต่งเลิศวสิษฐ เทียนทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2557.
เลขเรียกHF5386 ล881
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 นิทานจีนสำหรับเด็ก / เมชฌ สอดส่องกฤษ.
ชื่อผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2557.
เลขเรียกรอวิเคราะห์
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้อยู่รอดในจีน / เยว่เจี้ยนหลิน...[และคนอื่น ๆ] ; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ทฤษฎี, 2556
เลขเรียกPL1121 ห 2556,495.1 ห15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10ปีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง122ปีกระทรวงศึกษาปฏิรูปการศึกษา:วาระแห่งชาติรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: 20 เรื่องราวแห่งความภูมิใจ = Proud stories / คณะเภสัชศา...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557].
เลขเรียกLG395.T5.U26 ม246ภส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา