Found: 82  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 ปี กาลานุกรมสยามอยุธยาถึงไทยบางกอกกับลัทธิอาณานิคมตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-อาเซียน 2054-2...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกDS577 ห64,959.3 ห549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN mini book / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกDS525 อ617ก 2556,341.247 อ21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNetwork security ฉบับก้าวสู่นักทดสอบและป้องกันการเจาะระบบ / สุเมธ จิตภักดีบดินทร์
ชื่อผู้แต่งสุเมธ จิตภักดีบดินทร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : EZ-Genius, 2556.
เลขเรียกTK5105.59 ส843,005.8 ส781ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPrinciples infographic : เปลี่ยนข้อมูลเข้าใจยาก ให้เป็นภาพที่ทรงพลัง / จุติพงศ์ ภูสุมาศ
ชื่อผู้แต่งจุติพงศ์ ภูสุมาศ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560
เลขเรียกP93.5 จ633พ 2560,745.6 จ566พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
ชื่อผู้แต่งอุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
เลขเรียกK3585 อ795 2556,344.046 อ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิรูปประเทศไทย / จัดทำโดย คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกJS7153.3.A2 ก64 2558,352.1409593 ก437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในอาเซียน เพื่อตอบรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน / บรรณาธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557.
เลขเรียกQH75.B5 ก446,333.95 ส691ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทางสังคม : การจัดการองค์กรประชาชน การจัดการองค์กรทางสังคม การจัดการองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ กา...
ชื่อผู้แต่งรงค์ บุญสวยขวัญ 2503-.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2557.
เลขเรียกHM881 ร2ก 2557,303.484 ร113ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อิ่มยิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQD51 อ252ก,QY23 อ4ก 2559,542.1 อ252ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย / สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
ชื่อผู้แต่งสุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558
เลขเรียกQR201 ส73,QW 25 ส244ก 2558,579.3 ส444ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มชั้นสูง / อมรศักดิ์ พงศ์ศุตม์
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษี, 2556.
เลขเรียกHF5681.T3 อ4ก 2556,657.46 อ289ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้า (ให้) ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียง และมีส่วนในทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนแล...
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559
เลขเรียกHN700.55 ป533,323 ป533ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำกึ๊ดแม่หญิง : ชุมชนล้านนากับการจัดการสุรา / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ, พูนสูข ขันธาโรจน์, วิสุทธิ์ เหล็กสม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2559
เลขเรียกวจ HV5283.T4 ก549,363.41 ก549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : Environmental impact assessment / กนกพร สว่างแจ้ง.
ชื่อผู้แต่งกนกพร สว่างแจ้ง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกTD194.6 ก3ข 2556,333.714 ก124ข 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ / สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2548.
เลขเรียกJX1664 ก46 2548,อ 327.2 ก64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา