Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClient/Server Programming Using Delphi / สุทธิชัย สุทธิทศธรรม.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย สุทธิทศธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกBQ5125.ณ3 ต6,005.188 ส44C 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2537 ตอนที่ 1 - ตอนที่ 12 / ไพโรจน์ วายุภาพ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2537.
เลขเรียก348.044 ค216
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบเข้ารับราชการ ภาค ก. (ก.พ.) ความรู้ความสามารถทั่วไป ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการ SP Academy.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาบันวิชาการ SP Academy [2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจูงจิตเข้าอยู่เรือนชั้นใน มรดกธรรม / ก.เขาสวนหลวง
ชื่อผู้แต่งก.เขาสวนหลวง
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรมเขาสวนหลวง, 2537.
เลขเรียกBQ4308.T5 ก111จ,294.35 ก11จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมญี่ปุ่นไทย / เรียบเรียงโดย โฆษา อารียา
ชื่อผู้แต่งโฆษา อารียา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537.
เลขเรียกPL681 K86
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงานธรรมชาติจาก--กังหันน้ำ-ลม ผลิตไฟฟ้าใช้เองตามแนวพระราชดำริ ยืนยง มาดี, อดิพงศ์ หันภาพ, ผู้เขีย...
ชื่อผู้แต่งอดิพงศ์ หันภาพ, ผู้แต่งร่วม
พิมพลักษณ์นนทบุรี วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์ [2537]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน / วิศวกรรมสถาน...
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกTH2031 ว755ม2,692 ว38ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุอุตสาหกรรม = Industrial material / โดย มณฑล ฉายอรุณ.
ชื่อผู้แต่งมณฑล ฉายอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2537.
เลขเรียก620.11 ม122ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2537
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณทิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
เลขเรียก011.75 จ49ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินร์ / ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : เมืองโบราณ, 2537.
เลขเรียก720.9593 ส74ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาการละเล่น โต๊ะครึม ในจังหวัดสงขลา / ว่าที่ร้อยตรีธนายุทธ มณีช่วง
ชื่อผู้แต่งธนายุทธ มณีช่วง ว่าที่ร้อยตรี
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกวจ 792 ธ36ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2537 บรรณาธิการโดย สมบูรณ์ บุญภินนท์ [text] /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2537
เลขเรียกL 349.593 ค369
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการตลาด = Principles of Marketing / พิบูล ทีปะปาล.
ชื่อผู้แต่งพิบูล ทีปะปาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกHF5415 .พ692 2537,658.8 พ692ห 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการจัดนิทรรศการเรื่องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนา [text] / มหาวิทยาลัยศรีนคริน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศักดิโสภา, 2537
เลขเรียกสร 923.2 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา