Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี เหรียญกีฬาไทย / สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเหรียญที่ระลึกไทย, 2557.
เลขเรียกCT3617 ห731 2557,796.09593 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArchaeology all that matters / John Manley.
ชื่อผู้แต่งManley, John.
พิมพลักษณ์London : John Murray Learning, 2014.
เลขเรียกCC165 .M36 2014
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนหลังฉากในประวัติศาสตร์รางเลือน / อนุสรณ์ ติปยานนท์
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ติปยานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกCT203.T5 อ231ค 2557,909 อ231ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2557 / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557
เลขเรียกCL 378.199 ม565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจดหมายเหตุ / เรียบเรียง, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ, 2557.
เลขเรียกCD977 ค74 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2557
เลขเรียกCL 378.199 ม565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2557 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2557
เลขเรียกCL 378.199 ม565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2557 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2557
เลขเรียกCL 378.199 ม565ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกเตอร์จากกองขยะ / กุลชาติ จุลเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งกุลชาติ จุลเพ็ญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Inspire, 2557.
เลขเรียกCT1548.K84 ก725ล 2557,92 ก725ด
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประยุทธ วงศ์วารี : จากลูกจ้างโรงกาแฟ--สู่เถ้าแก่พันล้าน-- / ผู้เรียบเรียง, พลชัย เพชรปลอด.
ชื่อผู้แต่งพลชัย เพชรปลอด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาร์ท ทู เวิร์ค, 2557.
เลขเรียกCT1548.ป432 พ94 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ของผู้ยิ่งใหญ่ ตำนานมหาบุรุษ สตรี ผู้เปลี่ยนโลก / Dr. Know.
ชื่อผู้แต่งดอกเตอร์โนว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2557.
เลขเรียกCT203.T5 �261�,920 น946ป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย "จารึกหันไชย : การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ" = The Han Chei Inscription : a study with a...
ชื่อผู้แต่งจิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
เลขเรียกCN1230.ก6 จ64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมภาษาโบราณที่พบในจารึกล้านนา / เกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ชัยดรุณ
พิมพลักษณ์พะเยา : หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ, 2557.
เลขเรียกCN1220 .ก75 2557,อ 495.917 ก768ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา