Found: 1,036  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 Idioms สำนวนอังกฤษใช้บ่อยในการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน / สุธิดา วิมุตติโกศล
ชื่อผู้แต่งสุธิดา วิมุตติโกศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555?
เลขเรียกPE1460 ส7ห,428.24 ส785ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553-2554.
เลขเรียกPL1121.ท9 อ65,495.1 อ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน ชุดที่ 2 / อาศรมสยาม-จีนวิทยา. [text]
ชื่อผู้แต่งอาศรมสยาม - จีนวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554.
เลขเรียกPL1121.T5 อ6ร 2554,495.15 อ28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำนวนควรรู้ ไทย-จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553.
เลขเรียกPN6519.T5 ห35 2553,495.918 อ28ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1000 อักษรจีน / รวบรวมโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ; แปลและเรียบเรียง[โดย] สุภาณี ปิยพสุนทร, กิตต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541.
เลขเรียกPL1171 .ห36 2541,495.111 ส46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 บทสนทนาจีนพร้อมใช้เรียนต่อในจีน = Chinese 101 in cartoon (for students) / จางจิ้ง, เฉินเสี่ยวหน...
ชื่อผู้แต่งจาง, จิ้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกPL1121.T5 จ6ห 2554,495.18 จ22ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1600 useful words and phrases / เรียบเรียงโดย เอื้อน เล่งเจริญ.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2540.
เลขเรียกPE1449 อ84,428.1 อ6115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง173 ปัญหาประกันชีวิต / อำนวย สุภเวชย์.
ชื่อผู้แต่งอำนวย สุภเวชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประกันชีวิตไทย, 2543.
เลขเรียกHG8771 อ63,425 ศ866ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3,333 คำศัพท์พื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ระดับกลาง / บรรณาธิการ สุวนัย สกาวรั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2541.
เลขเรียกPE1449 ส6 2541,428 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีน = Strokes order of Chinese characters / นพพิชญ์ ประหวั่น เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547.
เลขเรียกPL1171 น33,495.1 น44ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 คำเที่ยวทั่วจีน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552.
เลขเรียกPL1121 ส6 2552,495.1 ส647 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สร้างลูกรักให้เก่ง "อังกฤษ" / เพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
ชื่อผู้แต่งเพทาย วัฒนะรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2555.
เลขเรียกPE1449 พ7ส 2555,428 พ913ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 อักษรคันจิขั้นต้นวาเซตะ / Kotatsu Nishikawa.
ชื่อผู้แต่งนิสชิกาวา, โคตะซึ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ, 2550.
เลขเรียกPL551 น6ส 2550,495.6824 น382ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4000 สำนวนอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ.
ชื่อผู้แต่งนาฏยา วิพุธศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียกPE1460 น457,423.1 น-ส 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา