Found: 207  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎจักรวาล = Law of the universe / พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน, 2558.
เลขเรียก294.3444 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งศรัทธา / ริวโฮ โอคาวา เขียน ; นันทวิทย์ พรพิบูลย์ แปล
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข(ประเทศไทย),
เลขเรียก200 อ965ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฐินพระราชทานวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรี text
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี: มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี, 2561
เลขเรียก294.3135 ก119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนศาสนาจากพุทธศาสนิกชนสู่การเป็นคริสตชนของคริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม อำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งชนากร ปรีชา.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก294.3 ช152ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข = Suffering / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2561.
เลขเรียก294.3144 ว111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) : เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน โดยคณะผู้แทนแห่งนค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน, 2561.
เลขเรียก294.383 ก471 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบแผนผังความคิดประเภทใยแมงมุม เรื่อง พุทธประวัติ ของ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา โยธายุทธ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก294.362 ส411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 / วิทยานิพนธ์ของ พระวราวุฒิ ถาวะโร.
ชื่อผู้แต่งพระวราวุฒิ ถาวะโร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.366 พ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์คำสอนจากป้ายธรรมะของวัดในจังหวัดสงขลา = An Analytical Study of Buddhist Virtue ...
ชื่อผู้แต่งสมิทธ์ชาต์ พุมมา.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2561.
เลขเรียก294.304 ส251ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้ โดยอาศัยการอธิบายเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์แ...
ชื่อผู้แต่งวีรพงษ์ วงศ์พินิจ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก294.3421 ว376ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤทธิืแห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasat...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก294.318202 ว315ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasat...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก294.3422 ว325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤิทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasa...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก294.35072 ว513ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต = Methods of knowledge ...
ชื่อผู้แต่งทรงพล บุญสุข.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.3443 ท141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังใจ 365 วัน = For Today and Tomorrow / ไดซาขุ อิเคดะ
ชื่อผู้แต่งไดซาขุ อิเคดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย, 2561
เลขเรียก294.304 ด981ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา