Found: 168  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งศรัทธา / ริวโฮ โอคาวา เขียน ; นันทวิทย์ พรพิบูลย์ แปล
ชื่อผู้แต่งโอคาวา, ริวโฮ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข(ประเทศไทย),
เลขเรียก200 อ965ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนศาสนาจากพุทธศาสนิกชนสู่การเป็นคริสตชนของคริสตจักรแห่งพระสิริมหาสารคาม อำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งชนากร ปรีชา.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก294.3 ช152ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลั่นทุกข์ ให้เป็นสุข = Suffering / ว.วชิรเมธี.
ชื่อผู้แต่งว.วชิรเมธี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัปปายะ, 2561.
เลขเรียก294.3144 ว111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปริวรรตคัมภีร์อักษรขอม (บาลี-ไทย) : เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน โดยคณะผู้แทนแห่งนค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัดพระเชตุพน, 2561.
เลขเรียก294.383 ก471 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ ประกอบแผนผังความคิดประเภทใยแมงมุม เรื่อง พุทธประวัติ ของ...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา โยธายุทธ.
พิมพลักษณ์2561
เลขเรียก294.362 ส411ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้บทบาทของเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 / วิทยานิพนธ์ของ พระวราวุฒิ ถาวะโร.
ชื่อผู้แต่งพระวราวุฒิ ถาวะโร.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.366 พ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้ โดยอาศัยการอธิบายเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์แ...
ชื่อผู้แต่งวีรพงษ์ วงศ์พินิจ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก294.3421 ว376ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤทธิืแห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasat...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก294.318202 ว315ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญอานาปานสติที่มีต่อผลสัมฤิทธิ์แห่งการปฏิบัติธรรมอันนำความพัฒนายั่งยืนสู่มหาชน = The Anapanasa...
ชื่อผู้แต่งวิฆนาย ดีสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561
เลขเรียก294.35072 ว513ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาความรู้ภายใต้การภาวนา : กรณีศึกษากรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต = Methods of knowledge ...
ชื่อผู้แต่งทรงพล บุญสุข.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.3443 ท141ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังใจ 365 วัน = For Today and Tomorrow / ไดซาขุ อิเคดะ
ชื่อผู้แต่งไดซาขุ อิเคดะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย, 2561
เลขเรียก294.304 ด981ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดพุทธะ / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี ; มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2561.
เลขเรียก294.363 ก215 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดพุทธะ / พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต.
พิมพลักษณ์ราชบุรี ; มูลนิธิพระสงบ มนสฺสนฺโต, 2561.
เลขเรียกBQ4190 พ4636ก6 2561,294.363 ก215 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง...
ชื่อผู้แต่งพระมหาวุฒิชัย นิลถาวรกุล.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก294.35 พ358ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้าใจเรื่องชีวิต / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชื่อผู้แต่งญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียกBQ4055 ส-ค 2561,294.3444 ญ241ค 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา