Found: 43  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สงคราม ชื่นภิบาล = Assimilation of Thai Muslims in...
ชื่อผู้แต่งสงคราม ชื่นภิบาล
พิมพลักษณ์2518.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังขวัญของตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติงานชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทย-มาเลเซียในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
ชื่อผู้แต่งเชษฐวิทย์ นีระฮิง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพตัวแทนของพื้นที่ "สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในภาพยนตร์ไทย / วิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ = The representat...
ชื่อผู้แต่งวิริยาภรณ์ จุนหะวิทยะ, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand a comilation of report : recommendations to the judiciary concerning the administration of...
พิมพลักษณ์Bangkok : Cross Cultural Foundation (CRCF), Muslim Attorney Center (MAC), 2010.
เลขเรียกHV9279 .T45 2010,303.69 T364 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ใน...
พิมพลักษณ์ปัตตานี : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี, 2555
เลขเรียก371.1306593 ก2782 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การศึกษาในด้านอิทธิพลร่วม = Thai monastery mural pain...
ชื่อผู้แต่งอรายัน เลาสัตย์.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์, 2530.
เลขเรียกND2835 .อ46 2530
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจของชุมชนชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / นิคม สุวรรณรุ่งเรือง = Elite ...
ชื่อผู้แต่งนิคม สุวรรณรุ่งเรือง 2505-
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกDS570.ม7 น62 2531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัยเร...
ชื่อผู้แต่งดลมนรรจน์ บากา
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
เลขเรียกวจ 153.85 ด443ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนพื้นถิ่นไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The domestic architecture of the Thai Buddhism in the S...
ชื่อผู้แต่งรัสนากร อมรพงศ์.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกNA1521 .ร65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ...
ชื่อผู้แต่งนิลุบล เกตุแก้ว
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูภาษาไทยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ...
ชื่อผู้แต่งธีระนุช ทีปะปาล
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของครูภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส...
ชื่อผู้แต่งสิริอร จุลทรัพย์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The domestic architecture of the Thai Muslim culture in the S...
พิมพลักษณ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2529.
เลขเรียกNA7435.ฮ9ป6 ร84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนภูมิภาคและผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษา...
ชื่อผู้แต่งจิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์ 2498-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยึดมั่นผูกพันในศาสนาอิสลามของคนไทยมุสลิมชนบท จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อ พฤติกรรมด้านสังคม เศร...
ชื่อผู้แต่งนฐพงศ์ เทพจารี.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534.
เลขเรียกHN40.M6 น33 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา