Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องอำเภออมก๋อย [map] = Amphoe Omkoi / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of emplo...
ชื่อผู้แต่งจินตนา อำพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 658.31422 จ354ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของพ่อแม่ต่อพัฒนาการของลูกที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อ...
ชื่อผู้แต่งภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร, 2511-
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการไฟป่าของบ้านห้วยปูลิง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Forest fire management of Baan Huay Po...
ชื่อผู้แต่งทิพย์พร ขันติภาพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว/ภน 634.9618 ท366ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตของนักเรียนพักนอนโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Life mainten...
ชื่อผู้แต่งวิภาวรรณ แก้วกัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 371.8 ว362ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของราษฎรตำบลอมก๋อยที่มีต่อหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes ...
ชื่อผู้แต่งชยาพล นงนุช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียก333.73 ช194ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAmphoe Omkoi [map] = อำเภออมก๋อย / ผลิตโดย กรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงกลาโหม. กรมแผนที่ทหาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร, 2519.
เลขเรียก4644 I
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Acade...
ชื่อผู้แต่งมงคลทิพย์ ใจอินผล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 374 ม121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับชาวเขาบริเวณบ้านนาไคร้ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Hilltribe...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ อุทยาน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541.
เลขเรียกDS570.ช65 พ62 2541
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนีวรรณ ป...
ชื่อผู้แต่งรัชนีวรรณ ปันยศ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = W...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ เอี่ยมแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 373.18 ส4411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of thai women...
ชื่อผู้แต่งชญาภา ศิริวรรณ์, 2524-
พิมพลักษณ์2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการร่วงหล่นและการผุสลายของซากพืชในป่าสนสามใบ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Litterfall and decomposi...
ชื่อผู้แต่งคณิต รัตนวัฒน์กุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วนวัฒนวิจัยที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก620.11223 ค129ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาวะโลหิตจางและการติดเชื้อปรสิตในลำไส้ ของเด็กนักเรียนใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ = Anemia and i...
ชื่อผู้แต่งรัตติยา สุรินต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างรูปแบบแรงจูงใจในการรับบริการคุมกำเนิดของหญิงชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชี...
ชื่อผู้แต่งเสวต กันมงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา