Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKhao Dawk Mali 105 : Bureau of Rice Research and Development Rice Department 2010 / RICE DEPARIMEN...
เลขเรียกSB191.R5 K45 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลของสารเอทีฟอนต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = ...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู, 2534
เลขเรียก633.1 ก768ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อ Aspergillus flavus ในเมล็ดข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคเนียร์อ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา ไกลถิ่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 633.1821 ร425ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกลิ่นหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 10...
ชื่อผู้แต่งคุณากร ขัติศรี
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกSB191.R5 ค639ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ครั้งที่ 2 ในโครงการชลประทานน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร = The...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ ศรีอ่อน
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกวจ 633.18 ว74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดีตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว = Good q...
ชื่อผู้แต่งเยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตย์, 2528-
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตมอลโทเดกซ์ทรินจากปลายข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Production of maltodextrin from broken rice :...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพงศ์ เล็กใจซื่อ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก633.18 อ726ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตมอลโทเดกซ์ทรินโดยใช้ข้าวหักเก่า ข้าวหักใหม่และข้าวหักใหม่อินทรีย์พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 = Maltr...
ชื่อผู้แต่งณัฐวุฒิ เปรมเจริญ
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2561
เลขเรียก633.18 ณ361ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของสมาชิกโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน อำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ จำเนียรกุล, 2504-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในอำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งเสริมศรี สุทธิสงค์
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2552
เลขเรียกวจ 630 ส925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบแห้งข้าวเปลือกขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้ปั๊มความร้อนด้วยตัวกลางการอบแห้งแตกต่างกัน = Paddy khao daw...
ชื่อผู้แต่งคมกฤช โสดาพรม
พิมพลักษณ์2549
เลขเรียกวจ 633.18 ค42ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของกากมันสำปะหลังต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 = Effect of cassava residue on growt...
ชื่อผู้แต่งวิภาดา ลี้ตี๋, 2534- ผู้แต่ง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 10...
ชื่อผู้แต่งอัมพร บัวผุด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 632.789 อ116ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ต้านทานแล้งเพื่อการปลูกในสภาพไร่ = Khao ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [2541?]
เลขเรียกSB191.R5 ป463
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงของข้าวลูกผสมทนแล้งที่ได้จากคู่ผสมระหว่างพันธุ์ข้าวขาวดอกม...
ชื่อผู้แต่งบุญหงษ์ จงคิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2546.
เลขเรียก633.187 บ594ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา