Found: 1,143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการแนะแนวกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) / [คณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาการแนะแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2540.
เลขเรียก371.4 ผ932 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือจัดทำรายละเอียดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (2540-2544) / คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา มหา...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะกรรมการ, 2537.
เลขเรียกLG395.T5.ข285 ค695จ 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานวิจัยของชาติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540-2544]
เลขเรียกQ180.T5 ค121ผ 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก379.593 ส356 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องThe Great Thai student's short films [movie] : รวมหนังสั้นนักศึกษารางวัลช้างเผือก ปี 2540-2544
พิมพลักษณ์Bangkok : Starpics, c2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนงานวิจัยของชาติตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2540]
เลขเรียก001.44 ผง931 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / [คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 8 [2540-254...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกLC94.T5 ข285ม 2540-44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจไทยของรัฐบาลชวน 2 : พฤศจิกายน 2540 - ธันวาคม 2543 / กระทรวงการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2544.
เลขเรียกHC445 น8 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ ... พ.ศ. ... / สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2540-<2544>
เลขเรียกWA900 ผ191 2540-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนแม่บทมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540-2544 / งานวางแผนและประเมินผล กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ. กองแผนงาน. งานวางแผนและประเมินผล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : งาน, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / ธีรพล อรุณะกสิกร...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่งธีรพล อรุณะกสิกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
เลขเรียก338.9593 ธ633ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / รวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540.
เลขเรียก338.9593 ผ933 2540-44
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2540-2544 / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2540.
เลขเรียกHE3380.5.T5 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) ปีงบประมาณ 2540 (ด้านสาธารณสุข) จังหวัดพัทลุง / สำนักงานสาธาร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
พิมพลักษณ์พัทลุง: สำนักงาน, 2540
เลขเรียกRA314.P37 ส63 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญ นโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ. 2540 - 2544) / สำนักงานคณะกรรมการวิจั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก338.9 ส162น 2540-2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา