Found: 558  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทย ในช่วง 5 ปี (2544-2548) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียกHC445 ภว476 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วง 5 ปี (2544-2548) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549.
เลขเรียกHN750.65 ภ475 2549,330.9593 ส691ภ4 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วง 5 ปี (2544-2548)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียกHC445 ภ476ภ 2544-48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่งปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559
เลขเรียกDS575 ป5ก 2559,327.2 ป173ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2544-2549 / จัดทำโดย คณะประสานงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะ, [2549]
เลขเรียกGE190.T5 ผ931 2544-2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่างที่ 3.0) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2544-2549 / ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายวางแผน
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2544
เลขเรียกLG395.5.S64 ม566 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 / โดย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2549.
เลขเรียกค456 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนวัฒนธรรมแห่งชาติ : ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กองนโยบายและแผนวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกDS568.ผ8 ว63 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549 /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาหลักสูตร, 2544.
เลขเรียก338.9593 ท512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 / [ผู้วิเคราะห์/เขียน มณเฑียร ทองนิตย์ ... และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน, 2549.
เลขเรียกHN700.567 ค622 2544-49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทระหว่างปี พ.ศ. 2544-2549 / [ผู้วิเคราะห์/เขียน มณเฑียร ทองนิตย์ ... และคนอื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน, 2549.
เลขเรียกWA395 ค622 2544-49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / เสาวลักษณ์ นิกรพิทยา.
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ นิกรพิทยา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2549.
เลขเรียก658.3 ส517ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2545-2549).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2544].
เลขเรียกGV663.T35 ผ931 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องสื่อรวมผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2544-2549 [computer file]/ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2549 / คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : คณะกรรมการ, 2544.
เลขเรียกWC503 กส125ผ ครั้งที่ 8 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา