Found: 6,594  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ = A Pan-Dialectal grammar of Thai
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554
เลขเรียกส.ร. 495.915 ว962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือไวยากรณ์อังกฤษ / by U. Lengcharoen.
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527.
เลขเรียกPE1112 อ83 2527,425 อ932ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสว่าง วงศ์พัวพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535.
เลขเรียก445 ส17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก495.915 น ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักไวยากรณ์อังกฤษ / สมคิด กุลชล.
ชื่อผู้แต่งสมคิด กุลชล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ , 2534.
เลขเรียก425 ส16ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์อังกฤษ = English Grammar / เอื้อน เล่งเจริญ
ชื่อผู้แต่งเอื้อน เล่งเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540
เลขเรียก425 อ933ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ฝรั่งเศส / อาจิณ มารีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งอาจิณ มารีประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2554 -
เลขเรียกPC2105 .อ66,445 อ611ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[สังเขป] ไวยากรณ์สันสกฤต / ผู้เรียบเรียง จำลอง สารพัดนึก.
ชื่อผู้แต่งจำลอง สารพัดนึก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียก491.2 จ377ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCloze tests for practice / เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ text
ชื่อผู้แต่งเอมอุษา ภูมิสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2563
เลขเรียก425 อ911ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องContemporary english grammar (ไวยากรณ์อังกฤษร่วมสมัย ฉบับสมบูรณ์) / นเรศ สุรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, (254-).
เลขเรียก425 น266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFrench grammar ไวยากรณ์ฝรั่งเศส / สอางค์ มะลิกุล.
ชื่อผู้แต่งสอางค์ มะลิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : PSP, 2538.
เลขเรียกPC2105 ส585
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนบาลีไวยากรณ์ / โดย พระมหาฉลาด ปริญญาโณ.
ชื่อผู้แต่งพระมหาฉลาด ปริญญาโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, [2530].
เลขเรียกPL4161.บ6 พ424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือไวยากรณ์อังกฤษ ฉบับเตรียมสอบ / โดย ชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ ปัญจพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2521.
เลขเรียกPE1111 ช6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทดสอบหลักไวยากรณ์ปริญญาโท = English Structure For Graduate Tests / สถาบัน ที.จี.อาร์.อี
ชื่อผู้แต่งสถาบัน ที.จี.อาร์.อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี, 2531
เลขเรียก425 ส425ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกย่อ วิชา บาลีไวยากรณ์ / รวบรวม-เรียบเรียง โดย ประจวบ สาเกตุ.
ชื่อผู้แต่งประจวบ สาเกตุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรืองปัญญา, 2534.
เลขเรียกPK1018.ท9 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา